สาขาวิชาการผดุงครรภ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการผดุงครรภ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ทำการเปิดสอน 3 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ), พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม)ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2353

ชื่อหลักสูตร:

ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program in Midwifery

ชื่อปริญญา:

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พย.ม. (การผดุงครรภ์)
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science (Midwifery) M.N.S. (Midwifery)

โครงสร้างหลักสูตร:

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาพยาบาลศาสตร์

พ.ศ. 2560

 

หลักสูตรที่เสนอ

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก (2) แผน ก แบบ ก (2) แผน ก แบบ ก (2)
1. หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 9 9
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 12

ไม่น้อยกว่า 12

 

12
3. หมวดวิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า 3

 

3
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย

วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า 12

 

ไม่น้อยกว่า 12

12
รวมหน่วยกิตทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 36 36
ตารางเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2566
ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 (วาระปี พ.ศ.2566-2570) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566
โครงการสัมมนาประเมิน ทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประเภททั่วไป ครั้งที่ 23/2566
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
พฤษภาคม 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

error: