วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันชั้นนำระดับชาติ ที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างสุขภาวะของสังคม”

พันธกิจ

1 ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ ทุกระดับปริญญา มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอน
2 ศึกษา วิจัย เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเฉพาะสาขา ขยายและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ
3 ให้บริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
4 ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนฯ ปี 2566 ครั้งที่ 2
ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ ปี 2566 ครั้งที่ 2
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปี 2566 ครั้งที่ 2
สัมนาคณะ ปี 2566 ครั้งที่ 1 (1)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาบุคลากรและภาพลักษณ์องค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่เป็นสถาบันพี่เลี้ยงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล คณะกรรมการพัฒนาเเละจัดการระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
กุมภาพันธ์ 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

error: