ด้านวิชาการ

ภาระงานด้านวิชาการ/วิจัย

# ชื่อ-สกุล จำนวน
# อาจารย์ ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี  2 เรื่อง 
# นางสฤษดิ์ สามารถ  0 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว  9 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ทองก้อน  6 เรื่อง 
# นางสุรินดา เสนพงค์  0 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา  12 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์  3 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์  11 เรื่อง 
# อาจารย์ ดร.นงเยาว์ มีเทียน  7 เรื่อง 
# รองศาสตราจารย์พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม  12 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา  11 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกจันทร์ เขม้นการ  2 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล  5 เรื่อง 
# อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร  1 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ผูกพันธ์   1 เรื่อง 
# ครูผู้สอนทิพวรรณ พรสมบัติ  0 เรื่อง 
# นางสาวพิมพ์พิมล ทองแท้  0 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที  24 เรื่อง 
# อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์  6 เรื่อง 
# นักวิชาการศึกษาวรพงษ์ ทองพุทธ  0 เรื่อง 
# นางสาวอรุณี ฮามคำไพ  0 เรื่อง 
# นายวิจิตร คลังภูเขียว  0 เรื่อง 
# นางพรสวรรค์ เทียมกลาง  0 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า  4 เรื่อง 
# อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม  7 เรื่อง 
# อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม  1 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ชัยชาญ  4 เรื่อง 
# อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา  1 เรื่อง 
# รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่  9 เรื่อง 
# อาจารย์ ดร.อาภรณ์ คำก้อน  0 เรื่อง 
# รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว  0 เรื่อง 
# นางพรทิพย์ เวียงสมุทร  0 เรื่อง 
# อาจารย์เด่นละออง นาเสงี่ยม  1 เรื่อง 
# อาจารย์ทองมี ผลาผล  0 เรื่อง 
# อาจารย์ดุญณภัตน์ ขาวหิต  0 เรื่อง 
# อาจารย์ บุญญภัสร์ ภูมิภู  1 เรื่อง 
# อาจารย์เลอลักษณ์ แทนเกษม  1 เรื่อง 
# รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์  6 เรื่อง 
# นักวิชาการเงินและบัญชีชนาภา พันโนฤทธิ์  0 เรื่อง 
# นางสาวกัญณภัทร สอสมิง  0 เรื่อง 
# นายคินกรณ์ จันทร์สุข  0 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา สุทธยากร  0 เรื่อง 
# นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์  0 เรื่อง 
# นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ  0 เรื่อง 
# นายชลโกมล ทับทัน  0 เรื่อง 
# นางสาวจิรวรรณ ศิริบุตรวงษ์  0 เรื่อง 
# รองศาสตราจารย์ ดร.วาทีนี สุขมาก  6 เรื่อง 
# อาจารย์รรฤณ แสงแก้ว  2 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเสาวนุช จมูศรี  7 เรื่อง 
# อาจารย์อภิญญา คชมาตย์  1 เรื่อง 
# อาจารย์วสันต์ แก้วเกลื่อน  2 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศาชล สังฆ์สุข  0 เรื่อง 
# อาจารย์ถิรนันท์ พัวพันพงศ์  1 เรื่อง 
# อาจารย์ ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน  0 เรื่อง 
# อาจารย์จุฑามาศ คชโคตร  3 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต  1 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรดา จันดีกระยอม  1 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริยา สอนบุญ  0 เรื่อง 
# อาจารย์ ดร.โสรัจญา สุริยันต์  1 เรื่อง 
# อาจารย์มาณิกา อยู่สำราญ  0 เรื่อง 
# อาจารย์กัญจน์ณิชา เยียดไธสง  0 เรื่อง 
# อาจารย์นภชนก รักษาเคน  5 เรื่อง 
# อาจารย์จารุรินทร์ พงษ์ประเทศ  0 เรื่อง 
# อาจารย์ชลธิลา ราบุรี  0 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุทธินี ปิยะสุวรรณ์  0 เรื่อง 
# นางสาวระพีพร ยุทธพงษ์  0 เรื่อง 
# อาจารย์ชำนาญ  0 เรื่อง 
# Assoc.Prof.Dr.Amdrew Mills  0 เรื่อง 
# นายแพทย์เก่งกาจ อุ่นฤทธ์  0 เรื่อง 
# อาจารย์วิทยากรภายนอกคณะแพทย์ มข.  0 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จำปาวะดี  2 เรื่อง 
# อาจารย์ ดร.ติณณ์ ชัยสายันต์  0 เรื่อง 
# อาจารย์คนึงนิจ ศรีษะโครต  0 เรื่อง 
# อาจารย์มยุรี ประคำทอง  0 เรื่อง 
# อาจารย์วันเพ็ญ วรามิตร  0 เรื่อง 
# อาจารย์เพชรินทร์ ภูมิภัคดิ์  0 เรื่อง 
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์  0 เรื่อง 
# -วัลลีย์ นิมิตร  0 เรื่อง 
# -ปาริฉัตร แสนแก้ว  0 เรื่อง 
# -ศศมณฑ์ธร ยังคง  0 เรื่อง 
# -ชุติมา ลาบุตร  0 เรื่อง 
# -นวลปราง สุยอย  0 เรื่อง 
# พิมลพรรณ ภูขมัง  0 เรื่อง