ด้านวิชาการ

วิชาที่สอน ประจำปี 2562

# ชื่อ-สกุล ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท รวมวิชาทั้งหมด
# อาจารย์ ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี  0 0 0
# นางสฤษดิ์ สามารถ  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ทองก้อน  0 0 0
# นางสุรินดา เสนพงค์  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์  0 0 0
# อาจารย์ ดร.นงเยาว์ มีเทียน  0 0 0
# รองศาสตราจารย์พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกจันทร์ เขม้นการ  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล  0 0 0
# อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ผูกพันธ์   0 0 0
# ครูผู้สอนทิพวรรณ พรสมบัติ  0 0 0
# นางสาวพิมพ์พิมล ทองแท้  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที  0 0 0
# อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์  0 0 0
# นักวิชาการศึกษาวรพงษ์ ทองพุทธ  0 0 0
# นางสาวอรุณี ฮามคำไพ  0 0 0
# นายวิจิตร คลังภูเขียว  0 0 0
# นางพรสวรรค์ เทียมกลาง  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า  0 0 0
# อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม  0 0 0
# อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ชัยชาญ  0 0 0
# อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา  0 0 0
# รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่  0 0 0
# อาจารย์ ดร.อาภรณ์ คำก้อน  0 0 0
# รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว  0 0 0
# นางพรทิพย์ เวียงสมุทร  0 0 0
# อาจารย์เด่นละออง นาเสงี่ยม  0 0 0
# อาจารย์ทองมี ผลาผล  0 0 0
# อาจารย์ดุญณภัตน์ ขาวหิต  0 0 0
# อาจารย์ บุญญภัสร์ ภูมิภู  0 0 0
# อาจารย์เลอลักษณ์ แทนเกษม  0 0 0
# รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์  0 0 0
# นักวิชาการเงินและบัญชีชนาภา พันโนฤทธิ์  0 0 0
# นางสาวกัญณภัทร สอสมิง  0 0 0
# นายคินกรณ์ จันทร์สุข  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา สุทธยากร  0 0 0
# นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์  0 0 0
# นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ  0 0 0
# นายชลโกมล ทับทัน  0 0 0
# นางสาวจิรวรรณ ศิริบุตรวงษ์  0 0 0
# รองศาสตราจารย์ ดร.วาทีนี สุขมาก  0 0 0
# อาจารย์รรฤณ แสงแก้ว  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเสาวนุช จมูศรี  0 0 0
# อาจารย์อภิญญา คชมาตย์  0 0 0
# อาจารย์วสันต์ แก้วเกลื่อน  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศาชล สังฆ์สุข  0 0 0
# อาจารย์ถิรนันท์ พัวพันพงศ์  0 0 0
# อาจารย์ ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน  0 0 0
# อาจารย์จุฑามาศ คชโคตร  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรดา จันดีกระยอม  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริยา สอนบุญ  0 0 0
# อาจารย์ ดร.โสรัจญา สุริยันต์  0 0 0
# อาจารย์มาณิกา อยู่สำราญ  0 0 0
# อาจารย์กัญจน์ณิชา เยียดไธสง  0 0 0
# อาจารย์นภชนก รักษาเคน  0 0 0
# อาจารย์จารุรินทร์ พงษ์ประเทศ  0 0 0
# อาจารย์ชลธิลา ราบุรี  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุทธินี ปิยะสุวรรณ์  0 0 0
# นางสาวระพีพร ยุทธพงษ์  0 0 0
# อาจารย์ชำนาญ  0 0 0
# Assoc.Prof.Dr.Amdrew Mills  0 0 0
# นายแพทย์เก่งกาจ อุ่นฤทธ์  0 0 0
# อาจารย์วิทยากรภายนอกคณะแพทย์ มข.  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จำปาวะดี  0 0 0
# อาจารย์ ดร.ติณณ์ ชัยสายันต์  0 0 0
# อาจารย์คนึงนิจ ศรีษะโครต  0 0 0
# อาจารย์มยุรี ประคำทอง  0 0 0
# อาจารย์วันเพ็ญ วรามิตร  0 0 0
# อาจารย์เพชรินทร์ ภูมิภัคดิ์  0 0 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์  0 0 0
# -วัลลีย์ นิมิตร  0 0 0
# -ปาริฉัตร แสนแก้ว  0 0 0
# -ศศมณฑ์ธร ยังคง  0 0 0
# -ชุติมา ลาบุตร  0 0 0
# -นวลปราง สุยอย  0 0 0
# พิมลพรรณ ภูขมัง  0 0 0