ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หน้าที่รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ ความรับผิดชอบ
2559 1. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ (กพร) และงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. สร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. ส่งเสริมให้เกิดคุณค่า ค่านิยมในการนับถือคุณงามความดี คุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
5. อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน
6. ส่งเสริมการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น
7. รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
8. ปฏิบัติงานตามที่คณบดีมอบหมาย
2562 1. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ (กพร) และงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. สร้างบรรยากาศให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
4. ส่งเสริมให้เกิดคุณค่า ค่านิยมในการนับถือคุณงามความดี คุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
5. อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน
6. ส่งเสริมการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น
7. รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
8. ปฏิบัติงานตามที่คณบดีมอบหมาย