โครงการใหม่
1
  โครงการ
โครงการปกติ
16
โครงการ
โครงการต่อเนื่อง
1
โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ
18
โครงการ
ยังไม่แล้วเสร็จ
0
โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการ
0
โครงการ

สรุปแผนการปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา

2561
9% Complete
9
2560
9% Complete
9

เปรียบเทียบสถานะการดำเนินโครงการ

กราฟ

สถานะ

จำนวน

1

18

2

0

3

0

เปรียบเทียบแผนงานตามแหล่งงบประมาณ

กราฟ

แหล่งงบประมาณ

จำนวน

งบประมาณแผ่นดิน

4

งบประมาณเงินรายได้

14

งบประมาณอื่น ๆ

0

สรุปแผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
0% Complete
0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานิสิต
0% Complete
0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย
0% Complete
0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการ
0% Complete
0
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปะฯ
17% Complete
17
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสถาบันสู่สากล
0% Complete
0
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
0% Complete
0
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒาภูมิทัศน์
0% Complete
0

แผนการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ล่าสุด)