โครงการทั้งหมด
31
  โครงการ
งบประมาณแผ่นดิน
21
โครงการ
งบประมาณเงินรายได้
4
โครงการ
งบประมาณอื่น ๆ
6
โครงการ
แล้วเสร็จ
24
โครงการ
ยังไม่แล้วเสร็จ
7
โครงการ

สรุปเปรียบเทียบจำนวนโครงรายปี

ปีการศึกษา

2562
8% Complete
8
2561
7% Complete
7
2560
6% Complete
6
2559
10% Complete
10

เปรียบเทียบสถานะการดำเนินโครงการ

กราฟ

สถานะ

จำนวน

แล้วเสร็จ

24

ยังไม่แล้วเสร็จ

7

เปรียบเทียบโครงการตามแหล่งงบประมาณ

กราฟ

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

1,533,237.00

งบประมาณเงินรายได้

54,260.00

งบประมาณอื่น ๆ

130,000.00

สรุปแผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
0% Complete
0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานิสิต
0% Complete
0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย
0% Complete
0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการ
30% Complete
30
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปะฯ
0% Complete
0
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสถาบันสู่สากล
0% Complete
0
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
1% Complete
1
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒาภูมิทัศน์
0% Complete
0

โครงการดำเนินงานบริการวิชาการ (ล่าสุด)