ด้านการบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ

  ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ วันที่
2562 .โครงการจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  1) อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม
1-ส.ค.-2562
ถึง 31-ส.ค.-2562
2562 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 สำหรับแหล่งฝึก  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า
1-พ.ค.-2562
ถึง 31-พ.ค.-2562
2560 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
21-ก.พ.-2562
ถึง 28-ก.พ.-2560
2562 โครงการ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้เสพและผู้ติดสารเสพติด รุ่นที่ 2   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา
1-ก.พ.-2562
ถึง 31-พ.ค.-2562
2562 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1) อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม
1-ต.ค.-2561
ถึง 30-ก.ย.-2562
2562 โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน (สมทบ)  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเสาวนุช จมูศรี
2) อาจารย์ ดร.นงเยาว์ มีเทียน
1-ต.ค.-2561
ถึง 30-ก.ย.-2562
2562 โครงการสร้างเสริมสุขภาพสัญจรเพื่อพร้อมให้บริการด้านสุขภาพ (ใช้งบวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรรคืน)  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว
1-ต.ค.-2561
ถึง 30-ก.ย.-2562
2562 โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนนอกเขตรอบมหาวิทยาลัย โดยใช้รถสร้างเสริมสุขภาพสัญจร (20,000 บาท/กลุ่มวิชา*5 กลุ่มวิชา)  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศาชล สังฆ์สุข
3) อาจารย์ ดร.นงเยาว์ มีเทียน
4) อาจารย์จุฑามาศ คชโคตร
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว
1-ต.ค.-2561
ถึง 30-ก.ย.-2562
2561 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561  1) อาจารย์ชลธิลา ราบุรี
18-ส.ค.-2561
ถึง 20-ส.ค.-2561
2561 โครงการบริการวิชาการสัญจรเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ภายใต้โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
1-ส.ค.-2561
ถึง 30-ก.ย.-2561
2561 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561 สำหรับแหล่งฝึก (โครงการการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลผดุงครรภ์ในยุก Thailand 4.0)  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ทองก้อน
20-มิ.ย.-2561
ถึง 21-มิ.ย.-2561
2561 โครงการ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้เสพและผู้ติดสารเสพติด รุ่นที่ 2   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์
1-ก.พ.-2561
ถึง 31-พ.ค.-2561
2561 โครงการส่งเสริมพฤกรรมสุขภาพในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด จ.มหาสารคาม  1) อาจารย์ชลธิลา ราบุรี
20-ม.ค.-2561
ถึง 21-ม.ค.-2561
2561 การพัฒนาต้นแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน  1) รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
1-ต.ค.-2560
ถึง 30-ก.ย.-2561
2561 โรงเรียนผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   1) รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
1-ต.ค.-2560
ถึง 30-ก.ย.-2561
2560 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  1) รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
1-ต.ค.-2560
ถึง 30-ก.ย.-2561
2560 โครงการจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  1) อาจารย์ชลธิลา ราบุรี
18-ส.ค.-2560
ถึง 20-ส.ค.-2560
2560 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 สำหรับแหล่งฝึก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  1) อาจารย์นภชนก รักษาเคน
22-พ.ค.-2560
ถึง 23-พ.ค.-2560
2560 โครงการ บัดดี้ ต่างวัย ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน  1) อาจารย์ ดร.นงเยาว์ มีเทียน
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเสาวนุช จมูศรี
3) รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
10-เม.ย.-2560
ถึง 30-ก.ย.-2560
2560 โครงการ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้เสพและผู้ติดสารเสพติด รุ่นที่ 2   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา
1-ก.พ.-2560
ถึง 31-พ.ค.-2560
2559 โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  1) อาจารย์กัญจน์ณิชา เยียดไธสง
18-ส.ค.-2559
ถึง 20-ส.ค.-2559
2559 โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้วิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติครั้งที่ 1 เรื่อง ?ก้าวทันยุคการรักษาโรคเบื้องต้นการให้ภูมิคุ้มกันโรคสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ?  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
15-ส.ค.-2559
ถึง 19-ส.ค.-2559
2559 โรคเรื้อรังในเด็ก การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)  1) อาจารย์ถิรนันท์ พัวพันพงศ์
29-ก.ค.-2559
ถึง 29-ก.ค.-2559
2559 โครงการ สูงอายุอย่างสุขใจ  1) อาจารย์เลอลักษณ์ แทนเกษม
26-ก.ค.-2559
ถึง 26-ก.ค.-2559
2559 เอื้ออาทรผู้สูงวัยในชุมชน : สร้างเสริมการคิดรู้และสภาพสมอง  1) อาจารย์ ดร.โสรัจญา สุริยันต์
12-ก.ค.-2559
ถึง 9-ส.ค.-2559
2559 สุขภาพดีวิถีไทยกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนบ้านดอนเวียงจันทร์   1) อาจารย์จุฑามาศ คชโคตร
14-มิ.ย.-2559
ถึง 12-ก.ค.-2559
2559 โครงการ ผู้สูงวัยรุ่นใหม่กับการสอนวัยใสให้ห่างไกลความเสี่ยงทางเพศ  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว
1-เม.ย.-2559
ถึง 31-ส.ค.-2559
2559 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม  1) อาจารย์จุฑามาศ คชโคตร
5-ก.พ.-2559
ถึง 14-ก.พ.-2559
2559 โครงการ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้เสพและผู้ติดสารเสพติด รุ่นที่ 2   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา
1-ก.พ.-2559
ถึง 31-พ.ค.-2559
2559 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
1-ธ.ค.-2558
ถึง 30-ก.ย.-2559
2562 โครงการงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม  1) อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร

ถึง