ผู้ดูแลระบบ

เจ้าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูล

# ชื่อเข้าใช้ระบบ รหัสผ่าน ดูแลฐานข้อมูล    
# root select*fromroot ฐานข้อมูลด้านบริหาร วิชาการ วิจัย บริการวิชการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม แก้ไข
# admin3 admin3p@ssw0rd ฐานข้อมูลด้านวิจัย แก้ไข ลบ
# admin1 admin1p@ssw0rd ฐานข้อมูลด้านบริหาร แก้ไข ลบ
# admin5 admin5p@ssw0rd ฐานข้อมูลด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แก้ไข ลบ