ด้านการพัฒนานิสิต

รางวัลนิสิตปัจจุบัน

ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน เอกสารแนบ
2561 นางสาวศิวพร คุณสิงห์ นักศึกษาพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
2561 นางสาวณัฐริยา แก้วอนงค์ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม อุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนของข้อสะโพก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นายอัครา กันยามาศ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม อุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนของข้อสะโพก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวอนุสราภรณ์ นิตุทร รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม อุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนของข้อสะโพก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวนฤมล หิตะยะโส รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม อุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนของข้อสะโพก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวศิวพร คุณสิงห์ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม อุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนของข้อสะโพก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวณัฐธิดา ปลิดดอก รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม อุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนของข้อสะโพก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวนฤมล ชูพันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม อุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนของข้อสะโพก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวฐิติมาภรณ์ สงวนพิมพ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม อุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนของข้อสะโพก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวขนิษฐา จุลนารถ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม อุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนของข้อสะโพก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวสมใจ บุญพา รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม อุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนของข้อสะโพก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นายวัชระ ระยับศรี รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม อุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนของข้อสะโพก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวศิริลักษณ์ คงประเสริฐ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม Keep Fit สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาววรรณภา ชารีโย รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม Keep Fit สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาววิชุดา แก้วพินิจ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม Keep Fit สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวสุวัจนา ใสยัน รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม Keep Fit สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวเบญจมาศ ฉัตทันต์ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม Keep Fit สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาววิลาสินี ทำหนองพอก รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม Keep Fit สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวเสาวรส หวังเหนี่ยวกลาง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม Keep Fit สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวกาญจนลักษณ์ มานะวงษ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม Keep Fit สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวพรรณวิสาข์ วินทะไชย รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม Keep Fit สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวกัตติกา โคช่วย รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม เครื่องตวงวัดปัสสาวะอัตโนมัติ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวกรวรรณ อุดมวิทย์ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม เครื่องตวงวัดปัสสาวะอัตโนมัติ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวจารุวรรณ โพธิ์ชัยเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม เครื่องตวงวัดปัสสาวะอัตโนมัติ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาววรรนิภา นนสีลาด รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม เครื่องตวงวัดปัสสาวะอัตโนมัติ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวศศิยา แร่เพชร รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม เครื่องตวงวัดปัสสาวะอัตโนมัติ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวคุณัญญา นิลนนท์ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม เครื่องตวงวัดปัสสาวะอัตโนมัติ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวปราณหทัย ยืนยั่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม เครื่องตวงวัดปัสสาวะอัตโนมัติ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 นางสาวภัทราภรณ์ สิมชมพู รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนวัตกรรม เครื่องตวงวัดปัสสาวะอัตโนมัติ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2561 สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขันโครงการคุณธรรมจริยธรรม ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2561 สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ โล่ห์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ
2561 นายจักรินทร์ สมณะ นิสิตต้นแบบ MSU FOR ALL มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2561 นายจักรินทร์ สมณะ รางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2560 นางสาวอารยา หนูเข็ม รางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรี มมส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม