ด้านการพัฒนานิสิต

รางวัลศิษย์เก่า

ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล รางวัล หน่วยงาน เอกสารแนบ
2561 นางสาวสุภาพร มาลีสรรณ์ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2561 นายนวพล พันธิ์โพธิ์คา ศิษย์เก่าดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม