ด้านการพัฒนานิสิต

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

ปีงบประมาณ โครงการ
2562 พัฒนานวัตกรรมสำหรับนิสิตพยาบาล
2562 พัฒนานวัตกรรมสำหรับนิสิตพยาบาล
2562 สัมนาสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
2562 พัฒนานวัตกรรมสำหรับนิสิตพยาบาล
2562 สัมนาสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
2562 พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนิสิต
2562 พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนิสิต
2562 ส่งเสริมศักยภาพด้านการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตพยาบาล
2562 ส่งเสริมศักยภาพด้านการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตพยาบาล
2562 สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ใช้จริยธรรมนำชีวิตนิสิตพยาบาล
2562 สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม ใช้จริยธรรมนำชีวิตนิสิตพยาบาล
2562 ยกย่องนิสิตดีเด่น คนบำเพ็ญความดีเพื่อสังคม
2562 ยกย่องนิสิตดีเด่น คนบำเพ็ญความดีเพื่อสังคม
2562 ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1
2562 ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1