ด้านการพัฒนานิสิต

ทุนการศึกษา

ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อทุน รวมเป็นเงิน
2561 นางสาววาสนา นามรักษา ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวสมหมาย นันทะพรม ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นายศุภชัย นาคอินทร์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นายรชต ดวงจันทร์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาววนิดา ปัจฉิม ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวรัติญา ศรีสร้อย ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวดาราภรณ์ ปาฐกานนท์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวเบญจวรรณ ค่ายเพชร ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาววรัญญา สิมลี ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวรมย์ลดา จันทอง ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวปฏิพัทธ์ ประทุมมี ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวจิราพร ไชยมหา ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวกัญญาพัฒน์ ประสาร ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาววรรณนิภา จากผา ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นายไชยยศ พานทอง ทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 5,000 บาท
2561 นายศรพิชัย ป้องแก้ว ทุนเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ 5,000 บาท
2561 นางสาวเนติรักษ์ วงษ์จรัส ทุนเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ 5,000 บาท
2561 นางสาวกนกรัตน์ เขจรลาภ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นายจักรินทร์ สมณะ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวลัดดาวัลย์ อัศวโกวิทไวโรจน์ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวผุสดี วงค์อินทร์อยู่ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวนฤมล หิตะยะโส ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวจุฑามณี เหล่าบัวดี ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวจารุวรรณ โพธิ์ชัยเลิศ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวชนาทิพย์ เทียบคำ ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2561 นางสาวสุวัจนา ใสยัน ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 24,000 บาท
2560 นางสาวณัฐนรี จิระยา ทุนพระราชทานพระบามสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 220,000 บาท
2561 นายดนุรุต โสภารักษ์ ทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 240,000 บาท
2561 นางสาวสุภาพร เพียงงาม ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 160,000 บาท
2560 นางสาวศิวพร คุณสิงห์ ทุนภูมิพล 10,000 บาท
2561 นายศุภชัย นาคอินทร์ ทุนภูมิพล 10,000 บาท
2561 นางสาววนิดา วังสำเภา ทุนเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5,000 บาท
2561 นางสาววรรณพร บูรณะอุดม ทุนเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5,000 บาท
2561 นายสุทัศน์ บุดดาเคย ทุนเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5,000 บาท
2561 นางสาวมณีรัตน์ เปี่ยมพร้อม ทุนเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5,000 บาท
2561 นางสาววิชุดา แก้วพินิจ ทุนเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5,000 บาท
2561 นายนันทวุฒิ ดงแสนแก้ว ทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 5,000 บาท
2561 นายไชยยศ พานทอง ทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 5,000 บาท
2561 นายจักรินทร์ สมณะ ทุนส่งเสริมนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5,000 บาท