ด้านบริหาร

การประเมินการปฏิบัติงาน

# บุคลากร ประเภท วงรอบการประเมิน วันที่ ผลการประเมิน ระดับประเมิน หมายเหตุ
นางพรทิพย์ เวียงสมุทร พนักงานปฏิบัติการ (สายสนับสนุน) ทดลองปฏิบัติราชการ 1-เม.ย.-2561 ดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์ ข้าราชการ วงรอบประเมินที่ 2 1-มี.ค.-2561 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดีมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที ข้าราชการ วงรอบประเมินที่ 2 1-มี.ค.-2561 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ดีเด่น