ด้านบริหาร

การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

# บุคลากร จำนวนการเป็นกรรมการ
# รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว 6
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา 3
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเสาวนุช จมูศรี 6
# อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ 3
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จำปาวะดี 3
# อาจารย์วสันต์ แก้วเกลื่อน 3
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล 5
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกจันทร์ เขม้นการ 1
# อาจารย์อภิญญา คชมาตย์ 1
# นางสฤษดิ์ สามารถ 3
# -วัลลีย์ นิมิตร 0
# อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม 1
# นายคินกรณ์ จันทร์สุข 0
# อาจารย์ ดร.อาภรณ์ คำก้อน 2
# รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที 2
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศาชล สังฆ์สุข 1
# อาจารย์ ดร.นงเยาว์ มีเทียน 0
# อาจารย์กัญจน์ณิชา เยียดไธสง 1
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา สุทธยากร 0
# อาจารย์มาณิกา อยู่สำราญ 2
# อาจารย์จารุรินทร์ พงษ์ประเทศ 2
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา 2
# อาจารย์ ดร.โสรัจญา สุริยันต์ 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริยา สอนบุญ 0
# อาจารย์นภชนก รักษาเคน 3
# รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่ 1
# อาจารย์ทองมี ผลาผล 3
# อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม 8
# อาจารย์ดุญณภัตน์ ขาวหิต 0
# อาจารย์ ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน 0
# อาจารย์จุฑามาศ คชโคตร 0
# อาจารย์ ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี 0
# อาจารย์รรฤณ แสงแก้ว 1
# อาจารย์ถิรนันท์ พัวพันพงศ์ 2
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุทธินี ปิยะสุวรรณ์ 0
# อาจารย์ บุญญภัสร์ ภูมิภู 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ผูกพันธ์ 2
# อาจารย์เลอลักษณ์ แทนเกษม 1
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต 2
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรดา จันดีกระยอม 0
# อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร 1
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์ 1
# รองศาสตราจารย์ ดร.วาทีนี สุขมาก 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์ 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ทองก้อน 0
# อาจารย์เด่นละออง นาเสงี่ยม 1
# รองศาสตราจารย์พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า 1
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ชัยชาญ 0
# อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา 1
# อาจารย์ชลธิลา ราบุรี 0
# นางสาวอรุณี ฮามคำไพ 3
# พิมลพรรณ ภูขมัง 0
# นักวิชาการเงินและบัญชีชนาภา พันโนฤทธิ์ 0
# นางสุรินดา เสนพงค์ 2
# นางพรสวรรค์ เทียมกลาง 2
# นางสาวกัญณภัทร สอสมิง 1
# นางสาวพิมพ์พิมล ทองแท้ 1
# นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์ 0
# นางสาวระพีพร ยุทธพงษ์ 1
# นักวิชาการศึกษาวรพงษ์ ทองพุทธ 1
# นายชลโกมล ทับทัน 1
# นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ 0
# นางพรทิพย์ เวียงสมุทร 1
# -นวลปราง สุยอย 0
# นายวิจิตร คลังภูเขียว 5
# ครูผู้สอนทิพวรรณ พรสมบัติ 0
# -ปาริฉัตร แสนแก้ว 0
# -ศศมณฑ์ธร ยังคง 0
# -ชุติมา ลาบุตร 0
# นางสาวจิรวรรณ ศิริบุตรวงษ์ 0
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ 0
# อาจารย์เพชรินทร์ ภูมิภัคดิ์ 0
# อาจารย์วันเพ็ญ วรามิตร 0
# อาจารย์มยุรี ประคำทอง 0
# อาจารย์ ดร.ติณณ์ ชัยสายันต์ 0
# อาจารย์วิทยากรภายนอกคณะแพทย์ มข. 0
# นายแพทย์เก่งกาจ อุ่นฤทธ์ 0
# Assoc.Prof.Dr.Amdrew Mills 0
# อาจารย์ชำนาญ 0
# อาจารย์คนึงนิจ ศรีษะโครต 0