ด้านบริหาร

ลำดับ สถานที่ รายการ
สถานะ (จำนวน)
ปีงบประมาณ หมายเลขครุภัณฑ์
ใช้ได้ ชำรุด ยืม