ด้านบริหาร

# การพัฒนา จำนวนวัน บุคลากร ประเภท
Faculty Practice 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า อื่น ๆ
faculty practice 2 อาจารย์ ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี อื่น ๆ
Faculty Practice 30 อาจารย์วสันต์ แก้วเกลื่อน อื่น ๆ
Faculty Practice 6 อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร อื่น ๆ
Faculty Practice 18 อาจารย์จารุรินทร์ พงษ์ประเทศ อื่น ๆ
Faculty Practice 12 อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม อื่น ๆ
Faculty Practice 31 อาจารย์มาณิกา อยู่สำราญ อื่น ๆ
Faculty Practice 2 รองศาสตราจารย์พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม อื่น ๆ
Faculty Practice 29 อาจารย์นภชนก รักษาเคน อื่น ๆ
Faculty Practice 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเสาวนุช จมูศรี อื่น ๆ
Faculty Practice 11 อาจารย์กัญจน์ณิชา เยียดไธสง อื่น ๆ
Faculty Practice 35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จำปาวะดี อื่น ๆ
Faculty Practice 50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ทองก้อน อื่น ๆ
Faculty Practice 17 อาจารย์ บุญญภัสร์ ภูมิภู อื่น ๆ
Faculty Practice 21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว อื่น ๆ
Faculty Practice 16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรดา จันดีกระยอม อื่น ๆ
Faculty Practice 14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที อื่น ๆ
Faculty Practice 10 อาจารย์ทองมี ผลาผล อื่น ๆ
Faculty Practice 16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต อื่น ๆ
Faculty Practice 33 อาจารย์เลอลักษณ์ แทนเกษม อื่น ๆ
Faculty Practice 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุทธินี ปิยะสุวรรณ์ อื่น ๆ
Faculty Practice 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา อื่น ๆ
Faculty Practice 24 อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา อื่น ๆ
Faculty Practice 22 อาจารย์ชลธิลา ราบุรี อื่น ๆ
Faculty Practice 15 อาจารย์อภิญญา คชมาตย์ อื่น ๆ