ด้านบริหาร

การศึกษา

# บุคลากร จำนวนข้อมูลการศึกษา
# รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว  4
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา  4
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเสาวนุช จมูศรี  3
# อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์  3
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จำปาวะดี  3
# อาจารย์วสันต์ แก้วเกลื่อน  2
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล  3
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกจันทร์ เขม้นการ  2
# อาจารย์อภิญญา คชมาตย์  2
# นางสฤษดิ์ สามารถ  2
# -วัลลีย์ นิมิตร  0
# อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม  2
# นายคินกรณ์ จันทร์สุข  1
# อาจารย์ ดร.อาภรณ์ คำก้อน  3
# รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์  3
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที  3
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศาชล สังฆ์สุข  2
# อาจารย์ ดร.นงเยาว์ มีเทียน  3
# อาจารย์กัญจน์ณิชา เยียดไธสง  2
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา สุทธยากร  2
# อาจารย์มาณิกา อยู่สำราญ  2
# อาจารย์จารุรินทร์ พงษ์ประเทศ  2
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา  3
# อาจารย์ ดร.โสรัจญา สุริยันต์  3
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริยา สอนบุญ  3
# อาจารย์นภชนก รักษาเคน  2
# รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่  3
# อาจารย์ทองมี ผลาผล  2
# อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม  4
# อาจารย์ดุญณภัตน์ ขาวหิต  2
# อาจารย์ ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน  3
# อาจารย์จุฑามาศ คชโคตร  2
# อาจารย์ ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี  3
# อาจารย์รรฤณ แสงแก้ว  2
# อาจารย์ถิรนันท์ พัวพันพงศ์  2
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุทธินี ปิยะสุวรรณ์  0
# อาจารย์ บุญญภัสร์ ภูมิภู  2
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ผูกพันธ์   3
# อาจารย์เลอลักษณ์ แทนเกษม  2
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต  3
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรดา จันดีกระยอม  2
# อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร  4
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์  4
# รองศาสตราจารย์ ดร.วาทีนี สุขมาก  3
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์  4
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว  3
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ทองก้อน  2
# อาจารย์เด่นละออง นาเสงี่ยม  2
# รองศาสตราจารย์พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม  3
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า  3
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ชัยชาญ  2
# อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา  3
# อาจารย์ชลธิลา ราบุรี  2
# นางสาวอรุณี ฮามคำไพ  1
# พิมลพรรณ ภูขมัง  0
# นักวิชาการเงินและบัญชีชนาภา พันโนฤทธิ์  1
# นางสุรินดา เสนพงค์  1
# นางพรสวรรค์ เทียมกลาง  1
# นางสาวกัญณภัทร สอสมิง  2
# นางสาวพิมพ์พิมล ทองแท้  1
# นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์  1
# นางสาวระพีพร ยุทธพงษ์  1
# นักวิชาการศึกษาวรพงษ์ ทองพุทธ  1
# นายชลโกมล ทับทัน  1
# นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ  1
# นางพรทิพย์ เวียงสมุทร  2
# -นวลปราง สุยอย  0
# นายวิจิตร คลังภูเขียว  1
# ครูผู้สอนทิพวรรณ พรสมบัติ  1
# -ปาริฉัตร แสนแก้ว  1
# -ศศมณฑ์ธร ยังคง  1
# -ชุติมา ลาบุตร  1
# นางสาวจิรวรรณ ศิริบุตรวงษ์  1
# ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์  0
# อาจารย์เพชรินทร์ ภูมิภัคดิ์  0
# อาจารย์วันเพ็ญ วรามิตร  0
# อาจารย์มยุรี ประคำทอง  0
# อาจารย์ ดร.ติณณ์ ชัยสายันต์  0
# อาจารย์วิทยากรภายนอกคณะแพทย์ มข.  0
# นายแพทย์เก่งกาจ อุ่นฤทธ์  0
# Assoc.Prof.Dr.Amdrew Mills  0
# อาจารย์ชำนาญ  0
# อาจารย์คนึงนิจ ศรีษะโครต  0