บุคลากรทั้งหมด
82
  คน
บุคลากรชาย
17
คน
บุคลากรหญิง
65
คน
ปฏิบัติราชการ
79
คน
ลาศึกษาต่อ
3
คน
อดีตบุคลากร
1
คน
บุคลากรสายวิชาการ
62
  คน
บุคลากรสายสนับสนุน
20
คน
ข้าราชการ
20
คน
พนักงาน
36
คน
อาจารย์พิเศษ
10
คน
ลูกจ้าง
14
เรืคน่อง

เปรียบเทียบผลงานทางวิชาการ

ประเภทผลงานวิชาการ

เอกสาร ตำรา
0% Complete
0
งานวิจัย
0% Complete
0
CAI
0% Complete
0
VDO
0% Complete
0
ฐานข้อมูล
0% Complete
0