ด้านบริหาร

บุคลากร

# ชื่อ - สกุล รูปภาพ วุฒิการศึกษา กลุ่มงาน ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา
 • 38
  ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์ รองคณบดี  ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเสาวนุช จมูศรี
 • 37
  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ขั้นสูง รองคณบดี  ฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และบริการวิชาการแก่สังคม สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จำปาวะดี
 • 663
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ รองคณบดี  ฝ่ายพัฒนานิสิต สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
 • 40
  Nursing บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์ ดร.นงเยาว์ มีเทียน
 • 36
  Nursing บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
 • 24
  Nursing บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศาชล สังฆ์สุข
 • 644
  การพยาบาลชุมชน บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริยา สอนบุญ
 • 650
  การพยาบาล บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์ ดร.โสรัจญา สุริยันต์
 • 651
  พยาบาลศาสตร์ บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม
 • 23
  สาธารณสุขศาสตร์ (บริหารสาธารณสุข) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่
 • 30
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์ ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี
 • 47
  PH.D. (Nursing) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์ บุญญภัสร์ ภูมิภู
 • 45
  การพยาบาลเด็ก บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์
 • 33
  PhD (Nursing) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วาทีนี สุขมาก
 • 61
  Ph.D (Doctor of Philosophy) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต
 • 648
  Ph.D. (Nursing) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
รองศาสตราจารย์พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
 • 39
  ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า
 • 22
   Ph.D. (Nursing Science) International Program บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์ชลธิลา ราบุรี
 • 656
  พย.ม. การผดุงครรภ์ขั้นสูง บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว สายวิชาการ    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว
 • 640
  วท.ม. (สาขาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร) คณบดี   สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
 • 25
  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) รองคณบดี  ฝ่ายวิชาการ สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์วสันต์ แก้วเกลื่อน
 • 59
  กายวิภาคศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี  ฝายวางแผนและพัฒนา สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล
 • 3
  Ph.D. (Nursing Studie) ผู้ช่วยคณบดี  ฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และบริการวิชาการแก่สังคม สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกจันทร์ เขม้นการ
 • 2
  การพยาบาลเด็ก ผู้ช่วยคณบดี  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์อภิญญา คชมาตย์
 • 643
  การพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้ช่วยคณบดี  ฝ่ายพัฒนานิสิต สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม
 • 97
  การพยาบาลผู้ใหญ่ บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์ ดร.อาภรณ์ คำก้อน
 • 94
  การพยาบาล บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์มาณิกา อยู่สำราญ
 • 652
  การพยาบาลผู้ใหญ่ บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์กัญจน์ณิชา เยียดไธสง
 • 653
  การพยาบาลผู้ใหญ่ บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์นภชนก รักษาเคน
 • 654
  การพยาบาลผู้ใหญ่ บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์จารุรินทร์ พงษ์ประเทศ
 • 655
  การพยาบาลผู้ใหญ่ บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์ทองมี ผลาผล
 • 100
  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์ดุญณภัตน์ ขาวหิต
 • 101
  (พย.ม ) (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์ ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน
 • 646
  Doctor of Philosophy in Nursing Science (International Programe) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์จุฑามาศ คชโคตร
 • 647
  สาธารณสุขศาสตร์ บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ผูกพันธ์
 • 5
  Ph.D. (Nursing) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์รรฤณ แสงแก้ว
 • 90
  การพยาบาลครอบครัว บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์ถิรนันท์ พัวพันพงศ์
 • 645
  การพยาบาลสุขภาพเด็ก บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุทธินี ปิยะสุวรรณ์
 • 657
   บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก สายวิชาการ    พนักงาน    บุลลากรเดิม ยกเลิกการใช้ข้อมูล
อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร
 • 4
  ปร.ด.(พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์เลอลักษณ์ แทนเกษม
 • 102
   พย.ม. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรดา จันดีกระยอม
 • 649
  พยม. (สุขภาพจิตและจิตเวช) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สายวิชาการ    พนักงาน    ลาสึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว
 • 50
  ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ทองก้อน
 • 51
  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว สายวิชาการ    พนักงาน    ลาสึกษาต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์
 • 31
  ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ชัยชาญ
 • 52
  วท.ม. (สาขาวิทยาการระบาด) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว สายวิชาการ    พนักงาน    ลาสึกษาต่อ
อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา
 • 26
  ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์เด่นละออง นาเสงี่ยม
 • 98
  พย.ม.สาขาวิชา การพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว สายวิชาการ    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
-วัลลีย์ นิมิตร
 • 671
   บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    ลูกจ้าง    ปฏิบัติราชการ
-ปาริฉัตร แสนแก้ว
 • 672
  การบัญชี บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานงานวิจัยและบริการวิชาการ) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สายวิชาการ    ลูกจ้าง    ปฏิบัติราชการ
-ศศมณฑ์ธร ยังคง
 • 673
  สายศิลป์ บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานงานวิจัยและบริการวิชาการ) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สายวิชาการ    ลูกจ้าง    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์ชำนาญ
 • 659
   บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  อาจารย์พิเคษ สายวิชาการ    อาจารย์พิเศษ    ปฏิบัติราชการ
Assoc.Prof.Dr.Amdrew Mills
 • 660
   บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  อาจารย์พิเคษ สายวิชาการ    อาจารย์พิเศษ    ปฏิบัติราชการ
นายแพทย์เก่งกาจ อุ่นฤทธ์
 • 661
   บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  อาจารย์พิเคษ สายวิชาการ    อาจารย์พิเศษ    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์วิทยากรภายนอกคณะแพทย์ มข.
 • 662
   บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  อาจารย์พิเคษ สายวิชาการ    อาจารย์พิเศษ    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์ ดร.ติณณ์ ชัยสายันต์
 • 664
   บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  อาจารย์พิเคษ สายวิชาการ    อาจารย์พิเศษ    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์คนึงนิจ ศรีษะโครต
 • 665
   บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  อาจารย์พิเคษ สายวิชาการ    อาจารย์พิเศษ    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์มยุรี ประคำทอง
 • 666
   บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  อาจารย์พิเคษ สายวิชาการ    อาจารย์พิเศษ    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์วันเพ็ญ วรามิตร
 • 667
   บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  อาจารย์พิเคษ สายวิชาการ    อาจารย์พิเศษ    ปฏิบัติราชการ
อาจารย์เพชรินทร์ ภูมิภัคดิ์
 • 668
   บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  อาจารย์พิเคษ สายวิชาการ    อาจารย์พิเศษ    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์
 • 669
   บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  อาจารย์พิเคษ สายวิชาการ    อาจารย์พิเศษ    ปฏิบัติราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
 • 42
  Curriculum & Instruction บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    พนักงานจ้างตามภารกิจ    ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา สุทธยากร
 • 43
  พยาบาลศาสตร์ บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาการ    พนักงานจ้างตามภารกิจ    ปฏิบัติราชการ
นางสฤษดิ์ สามารถ
 • 48
  บริหารการศึกษา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ  งานบริหารทั่วไป สายสนับสนุนการเรียนการสอน    ข้าราชการ    ปฏิบัติราชการ
นางสาวอรุณี ฮามคำไพ
 • 15
  เศษรฐศาสตร์(อุตสาหกรรม/ระหว่างประเทศ) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สายสนับสนุนการเรียนการสอน    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
พิมลพรรณ ภูขมัง
 • 678
   บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ) งานการเงิน สายสนับสนุนการเรียนการสอน    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชนาภา พันโนฤทธิ์
 • 55
  การเงินและบัญชี บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ) งานบัญชี สายสนับสนุนการเรียนการสอน    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
นางสุรินดา เสนพงค์
 • 60
  การจัดการทั่วไป บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ) งานพัสดุ สายสนับสนุนการเรียนการสอน    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
นางพรสวรรค์ เทียมกลาง
 • 19
  การเงินและบัญชี บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ) งานพัสดุ สายสนับสนุนการเรียนการสอน    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
นางสาวกัญณภัทร สอสมิง
 • 104
  เทคโนโลยีการศึกษา บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  งานบริหารทั่วไป สายสนับสนุนการเรียนการสอน    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
นางพรทิพย์ เวียงสมุทร
 • 13
  วิทยาศาสตรศึกษา บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนิสิต) งานวิชาการ สายสนับสนุนการเรียนการสอน    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
นายวิจิตร คลังภูเขียว
 • 16
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานงานวิจัยและบริการวิชาการ) งานวิจัย สายสนับสนุนการเรียนการสอน    พนักงาน    ปฏิบัติราชการ
นายคินกรณ์ จันทร์สุข
 • 107
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)สาขาสาธารณสุขชุมชน บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายสนับสนุนการเรียนการสอน    ลูกจ้าง    ปฏิบัติราชการ
นางสาวพิมพ์พิมล ทองแท้
 • 641
  การจัดการทั่วไป บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  งานบริหารทั่วไป สายสนับสนุนการเรียนการสอน    ลูกจ้าง    ปฏิบัติราชการ
นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์
 • 108
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) งานธุรการ สายสนับสนุนการเรียนการสอน    ลูกจ้าง    ปฏิบัติราชการ
นางสาวระพีพร ยุทธพงษ์
 • 658
  บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) งานบุคคล สายสนับสนุนการเรียนการสอน    ลูกจ้าง    ปฏิบัติราชการ
นักวิชาการศึกษาวรพงษ์ ทองพุทธ
 • 14
  รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์) บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนิสิต สายสนับสนุนการเรียนการสอน    ลูกจ้าง    ปฏิบัติราชการ
นายชลโกมล ทับทัน
 • 111
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนิสิต สายสนับสนุนการเรียนการสอน    ลูกจ้าง    ปฏิบัติราชการ
นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ
 • 110
  รัฐประศาสนศาสตร์ บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนิสิต) งานวิชาการ สายสนับสนุนการเรียนการสอน    ลูกจ้าง    ปฏิบัติราชการ
-นวลปราง สุยอย
 • 677
   บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนิสิต) งานวิชาการ สายสนับสนุนการเรียนการสอน    ลูกจ้าง    ปฏิบัติราชการ
ครูผู้สอนทิพวรรณ พรสมบัติ
 • 9
  การศึกษาปฐมวัย บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานงานวิจัยและบริการวิชาการ) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สายสนับสนุนการเรียนการสอน    ลูกจ้าง    ปฏิบัติราชการ
นางสาวจิรวรรณ ศิริบุตรวงษ์
 • 116
  การจัดการทั่วไป บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานงานวิจัยและบริการวิชาการ) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สายสนับสนุนการเรียนการสอน    ลูกจ้าง    ปฏิบัติราชการ
-ชุติมา ลาบุตร
 • 674
  การบัญชี บุคลากร (ไม่มีตำแหน่งบริหาร)  (กลุ่มงานงานวิจัยและบริการวิชาการ) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สายสนับสนุนการเรียนการสอน    ลูกจ้าง    ปฏิบัติราชการ