งานบริหาร

วุฒิการศึกษา

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา จบจากสถาบัน ตำแหน่งทางวิชาการ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า ปริญญาเอก Ph.D. (Nursing Science) International Program มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 อาจารย์ ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี ปริญญาเอก PH.D. (Nursing) Massey University New Zealand อาจารย์ ดร.
3 อาจารย์ชลธิลา ราบุรี ปริญญาโท พย.ม. การผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัย ขอนแก่น อาจารย์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต ปริญญาเอก Ph.D. (Nursing) Saint Louis University ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
5 อาจารย์ ดร.นงเยาว์ มีเทียน ปริญญาเอก Nursing มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์ ปริญญาเอก PhD (Nursing) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศาชล สังฆ์สุข ปริญญาโท การพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 อาจารย์ บุญญภัสร์ ภูมิภู ปริญญาโท การพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์
9 รองศาสตราจารย์พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม ปริญญาเอก ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์
10 อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตร์ (พยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา ปริญญาเอก พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 รองศาสตราจารย์ ดร.วาทีนี สุขมาก ปริญญาเอก Ph.D (Doctor of Philosophy) The Victoria University of Technology Australia รองศาสตราจารย์ ดร.
13 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่ ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเสาวนุช จมูศรี ปริญญาเอก Ph.D. (Nursing) Massey University ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที ปริญญาเอก Nursing Massey University ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
16 อาจารย์ ดร.โสรัจญา สุริยันต์ ปริญญาเอก พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ ดร.
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา ปริญญาเอก Nursing มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริยา สอนบุญ ปริญญาเอก การพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จำปาวะดี ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกจันทร์ เขม้นการ ปริญญาโท การพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
21 อาจารย์กัญจน์ณิชา เยียดไธสง ปริญญาโท การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
22 อาจารย์จารุรินทร์ พงษ์ประเทศ ปริญญาโท การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล ปริญญาเอก พย.ม (การพยาบาลครอบครัว) มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ผูกพันธ์ ปริญญาเอก Ph.D. (Nursing) มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
25 อาจารย์จุฑามาศ คชโคตร ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์
26 อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร ปริญญาเอก ปร.ด.(พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ ดร.
27 อาจารย์ดุญณภัตน์ ขาวหิต ปริญญาโท (พย.ม ) (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ) มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์
28 อาจารย์เด่นละออง นาเสงี่ยม ปริญญาโท พย.ม.สาขาวิชา การพยาบาลผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์
29 อาจารย์ถิรนันท์ พัวพันพงศ์ ปริญญาโท การพยาบาลสุขภาพเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์
30 อาจารย์ทองมี ผลาผล ปริญญาโท การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์
31 อาจารย์นภชนก รักษาเคน ปริญญาโท การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว ปริญญาเอก ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
33 อาจารย์มาณิกา อยู่สำราญ ปริญญาโท การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
34 อาจารย์รรฤณ แสงแก้ว ปริญญาโท การพยาบาลครอบครัว มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์
35 อาจารย์เลอลักษณ์ แทนเกษม ปริญญาโท พย.ม. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
36 อาจารย์วสันต์ แก้วเกลื่อน ปริญญาโท กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์
37 อาจารย์ ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Nursing Science (International Programe) มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ ดร.
38 อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา ปริญญาเอก ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.
39 รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.
40 อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ ปริญญาเอก พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรดา จันดีกระยอม ปริญญาโท พยม. (สุขภาพจิตและจิตเวช) มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
42 อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม ปริญญาโท การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์
43 อาจารย์อภิญญา คชมาตย์ ปริญญาโท การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ทองก้อน ปริญญาโท สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ชัยชาญ ปริญญาโท วท.ม. (สาขาวิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
46 อาจารย์ ดร.อาภรณ์ คำก้อน ปริญญาเอก การพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์ ปริญญาเอก ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
48 -ปาริฉัตร แสนแก้ว ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม -
49 -ศศมณฑ์ธร ยังคง ม. 6 สายศิลป์ โรงเรียนผดุงนารี -
50 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ปริญญาเอก Curriculum & Instruction University of Northern Colorado รองศาสตราจารย์ ดร.
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา สุทธยากร ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
52 นางสฤษดิ์ สามารถ ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาง
53 นางสาวกัญณภัทร สอสมิง ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางสาว
54 นักวิชาการเงินและบัญชีชนาภา พันโนฤทธิ์ ปริญญาตรี การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการเงินและบัญชี
55 นางพรทิพย์ เวียงสมุทร ปริญญาโท วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาง
56 นางพรสวรรค์ เทียมกลาง ปริญญาตรี การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาง
57 นายวิจิตร คลังภูเขียว ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาย
58 นางสุรินดา เสนพงค์ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นาง
59 นางสาวอรุณี ฮามคำไพ ปริญญาโท เศษรฐศาสตร์(อุตสาหกรรม/ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาว
60 นายคินกรณ์ จันทร์สุข ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)สาขาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นาย
61 นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นางสาว
62 นางสาวจิรวรรณ ศิริบุตรวงษ์ ปวส การจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นางสาว
63 นายชลโกมล ทับทัน ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาย
64 -ชุติมา ลาบุตร ปวส การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา -
65 ครูผู้สอนทิพวรรณ พรสมบัติ ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครูผู้สอน
66 นางสาวพิมพ์พิมล ทองแท้ ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นางสาว
67 นางสาวระพีพร ยุทธพงษ์ ปริญญาตรี บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาว
68 นักวิชาการศึกษาวรพงษ์ ทองพุทธ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นักวิชาการศึกษา
69 นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาย