ด้านบริหาร

รายชื่อคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกจันทร์ เขม้นการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 อาจารย์กัญจน์ณิชา เยียดไธสง อาจารย์
4 อาจารย์ ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี อาจารย์ ดร.
5 อาจารย์จารุรินทร์ พงษ์ประเทศ อาจารย์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ผูกพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
8 อาจารย์จุฑามาศ คชโคตร อาจารย์
9 อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร อาจารย์ ดร.
10 อาจารย์ชลธิลา ราบุรี อาจารย์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
12 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ รองศาสตราจารย์ ดร.
13 อาจารย์ดุญณภัตน์ ขาวหิต อาจารย์
14 อาจารย์เด่นละออง นาเสงี่ยม อาจารย์
15 อาจารย์ถิรนันท์ พัวพันพงศ์ อาจารย์
16 อาจารย์ทองมี ผลาผล อาจารย์
17 อาจารย์ ดร.นงเยาว์ มีเทียน อาจารย์ ดร.
18 อาจารย์นภชนก รักษาเคน อาจารย์
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา สุทธยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิศาชล สังฆ์สุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์
22 อาจารย์ บุญญภัสร์ ภูมิภู อาจารย์
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
24 -ปาริฉัตร แสนแก้ว -
25 รองศาสตราจารย์พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม รองศาสตราจารย์
26 อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม อาจารย์ ดร.
27 อาจารย์มาณิกา อยู่สำราญ อาจารย์
28 อาจารย์รรฤณ แสงแก้ว อาจารย์
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
30 อาจารย์เลอลักษณ์ แทนเกษม อาจารย์
31 อาจารย์วสันต์ แก้วเกลื่อน อาจารย์
32 -วัลลีย์ นิมิตร -
33 รองศาสตราจารย์ ดร.วาทีนี สุขมาก รองศาสตราจารย์ ดร.
34 อาจารย์ ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน อาจารย์ ดร.
35 -ศศมณฑ์ธร ยังคง -
36 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่ รองศาสตราจารย์ ดร.
37 อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา อาจารย์ ดร.
38 รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนสีแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเสาวนุช จมูศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
41 อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ อาจารย์ ดร.
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรดา จันดีกระยอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43 อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม อาจารย์
44 อาจารย์ ดร.โสรัจญา สุริยันต์ อาจารย์ ดร.
45 อาจารย์อภิญญา คชมาตย์ อาจารย์
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ทองก้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ชัยชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
49 อาจารย์ ดร.อาภรณ์ คำก้อน อาจารย์ ดร.
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริยา สอนบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จำปาวะดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รายชื่อคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ลาศึกษาต่อ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับปริญญา
1 นางสุรดา จันดีกระยอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท
2 นางอรัญญา ทองก้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท
3 นางสาวอัจฉรา ชัยชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท