ด้านบริหาร

รายชื่อบุคลากร

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ม. 3 ม. 6 ปวช ปวส ปกศ. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1 นางสฤษดิ์ สามารถ นาง
2 นางสุรินดา เสนพงค์ นาง
3 ครูผู้สอนทิพวรรณ พรสมบัติ ครูผู้สอน
4 นางสาวพิมพ์พิมล ทองแท้ นางสาว
5 นักวิชาการศึกษาวรพงษ์ ทองพุทธ นักวิชาการศึกษา
6 นางสาวอรุณี ฮามคำไพ นางสาว
7 นายวิจิตร คลังภูเขียว นาย
8 นางพรสวรรค์ เทียมกลาง นาง
9 นางพรทิพย์ เวียงสมุทร นาง
10 นักวิชาการเงินและบัญชีชนาภา พันโนฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
11 นางสาวกัญณภัทร สอสมิง นางสาว
12 นายคินกรณ์ จันทร์สุข นาย
13 นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์ นางสาว
14 นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ นาย
15 นายชลโกมล ทับทัน นาย
16 นางสาวจิรวรรณ ศิริบุตรวงษ์ นางสาว
17 นางสาวระพีพร ยุทธพงษ์ นางสาว
18 -ชุติมา ลาบุตร -
19 -นวลปราง สุยอย -
20 พิมลพรรณ ภูขมัง
รายชื่อบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ลาศึกษาต่อ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับปริญญา
1