ด้านบริหาร

รายชื่อคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
1 Assoc.Prof.Dr.Amdrew Mills Assoc.Prof.Dr.
2 นายแพทย์เก่งกาจ อุ่นฤทธ์ นายแพทย์
3 อาจารย์คนึงนิจ ศรีษะโครต อาจารย์
4 อาจารย์ชำนาญ อาจารย์
5 อาจารย์ ดร.ติณณ์ ชัยสายันต์ อาจารย์ ดร.
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
7 อาจารย์เพชรินทร์ ภูมิภัคดิ์ อาจารย์
8 อาจารย์มยุรี ประคำทอง อาจารย์
9 อาจารย์วันเพ็ญ วรามิตร อาจารย์
10 อาจารย์วิทยากรภายนอกคณะแพทย์ มข. อาจารย์