ด้านงานวิจัย

ผลงานวิจัย/วิชาการ ตามแหล่งงบประมาณ

ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ

 

ปีงบ ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ
2555  พฤติกรรมการป้องกันการเป็นนิ่วซ้าของผู้ป่วยโรคนิ่วในไต 
2555  การรับรู้ระดับความวิตกกังวลและต้นเหตุความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้าในโรงพยาบาลมหาสารคาม 
2555  ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลมารดาวัยรุ่นหลังคลอดด้วยการเยี่ยมบ้านต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: การศึกษานำร่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า
2555  ศักยภาพของผู้ป่วยและครอบครัวในการควบคุมระดับความดันโลหิคต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
2556  การพัฒนาระบบการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยชุมชน  อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม
2556  ผลการนำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ไปใช้ในสถาบันการศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
2554  การสร้างคุณค่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
2554  ความยั่งยืนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเสาวนุช จมูศรี
2554  ความสุขของผ้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา  อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร
2554  ความสัมพันธ์ระหว่างอาการเหนื่อยหล้า อาการหอบเหนื่อย สมรรถนะการทำงานของปอดและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
2554  ชุดโครงการ การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
2554  การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการสูญเสียการยึดตรึงของแผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลมหาสารคาม  อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
2554  การสร้างพลังอำนาจของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
2554  รูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนโดยใช้บ้านเหมือนหอผู้ป่วย 
2554  การพัฒนาโปรแกรมการจัดการอาการเหนื่อยล้าในผู้ดูแลหลักเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล 
2554  ผลของการใช้โยคะกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ในประเทศไทย 
2554  แนวทางการแก้ปัญหาการดื่มสุราด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน บ้านโนนแดง ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
2554  การผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน : การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีสภาวะตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด   อาจารย์ ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี
2554  การผลิตสื่อประสมสำหรับการเรียนการสอนเรื่อง "เทคนิคปลอดเชื้อสำหรับนิสิตพยาบาล"  อาจารย์ ดร.นงเยาว์ มีเทียน
2554  ความคิดเห็นที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาล และความต้องการเรียนในสาขาพยาบาลศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อาจารย์วสันต์ แก้วเกลื่อน
2554  ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นวัยและการเลี้ยงดูบุตรของมารดาวัยรุ่น  รองศาสตราจารย์พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
2554  การศึกษาความสัมพันธ์แรงจูงใจด้านสุขภาพพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดและภาวะสุขภาพของทารกที่ได้รับนมมารดาอย่างเดียว 6 เดือน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์
2554  แรงจูงใจด้านสุขภาพและความสำเร็จในการปรับบทบาทการเป็นมารดาสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์
2554  ความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ร่าง) พรบ.อนามัยเจริญพันธ์การอนุญาตให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ขณะเรียนสามารถเรียนและลาได้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล
2554  การเตรียมตัวเข้าสู่วัยทองของหญิงไทย ที่มีอายุ 40-44 ปี ที่ทำงานบริการด้านสุขภาพ ในโรงพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล
2556  การพัฒนารูปแบบการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสำรวจสมรรถนะของคนพิการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์
2556  การพัฒนาระบบการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยชุมชน  อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม
2556  ผลการนำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ไปใช้ในสถาบันการศึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
2557  ประสบการณ์ชีวิตของมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเลือดออกก่อนคลอดจากรกเกาะต่ำในขณะตั้งครรภ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว
2557  ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในคลินิกร่วมกับการฟังดนตรีบำบัดระดับความเครียดและวิตกกังวลของสตรีที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด  อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา
2557  อุปสรรคในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ทองก้อน
2557  ผลของการสอนเกี่ยวกับการป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวและการติดตามทางโทรศัพท์ต่ออาการและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
2557  การศึกษาปัญญหาโรคเรื้อรัง และการหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังรายใหม่ในชุมชนในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : การณีศึกษาหมู่บ้านชนบทอีสาน  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่
2557  การพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนชนบท  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเสาวนุช จมูศรี
2557  คุณภาพชีวิตการเห็นคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์
2557  ภาวะสุขภาพและการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
2557  เปรียบเทียบปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
2558  การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น  รองศาสตราจารย์พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
2558  พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
2558  ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรค และพฤติกรรมการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม 
2558  ความต้องการข้อมูลและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม 
2558  การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเจาะรูผ่านผิวหนัง 
2559  ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลก่อนทำหัตถการทางการพยาบาลต่อความวิตกกังวล ความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกจันทร์ เขม้นการ
2558  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเป็นมารดาของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว
2559  ความสัมพันธ์ระหว่างความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง กับการรับรู้ด้านจิตวิญญาณของผู้ติดสารเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์
2559  ผลของการจัดการดูแลแบบประสานความร่วมมือ กับระดับความดันโลหิตและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
2560  สุขภาวะทางจิตของเด็กที่บิดาแยกทาง: ประสบการณ์และการรับรู้ของเด็กวัยรุ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ผูกพันธ์
2560  "ลูกเจริญเติบโตสมวัย" การรับรู้ความหมายและพฤติกรรมการให้อาหารของพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก  อาจารย์รรฤณ แสงแก้ว
2560  วิถีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2560  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤฒพลังของผู้ใหญ่วัยกลางคนในชุมชนเขตกึ่งเมือง จังหวัดมหาสารคาม  อาจารย์ ดร.นงเยาว์ มีเทียน
2560  ปัจจัยคัดสรรที่ทำนายระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจากเกิดอาการในระยะเฉลียบพลัน 
2560  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ในโรงพยาบาลมหาสารคาม 
2561  ผลของการให้ข้อมูลตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีเลือดทางเดินอาหารส่วนต้น 
2561  ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย 
2561  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูก  อาจารย์วสันต์ แก้วเกลื่อน
2561  ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและโครงร่างของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาสารคาม 
2561  แบบวัดตราบาปทางสังคมต่อการเจ็บป่วยทางจิตฉบับภาษาไทย: การแปลและประเมินคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา 
2561  ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง 
2561  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
2561  แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกินในชุมชนกึ่งเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
2561  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและความเข้มแข็งทางใจในผู้ป่วยวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมีย  อาจารย์ บุญญภัสร์ ภูมิภู
2556  ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยจิตเวชที่มารับการบริการที่โรงพยาบาล มหาสารคาม.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา
2558  ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรค และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
2557  การพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์
2558  ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรค และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
อาจารย์นภชนก รักษาเคน
2558  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
อาจารย์นภชนก รักษาเคน
2543  ปัจจัยพื้นฐานและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน. วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 21 (2): 51-60.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จำปาวะดี
2561  ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา
อาจารย์เลอลักษณ์ แทนเกษม
อาจารย์ถิรนันท์ พัวพันพงศ์
2562  รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพคุณภาพชีวิตตามความต้องการผู้สูงอายุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์
2562  ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง  อาจารย์ ดร.โสรัจญา สุริยันต์
2548  ผลของการใช้เบาะรองสะโพกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่จำกัดการเคลื่อนไหว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 25 (1): 38-45  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จำปาวะดี
2562  ผลของโปรแกรมการสเริมสร้างความเข้มแข็งต่อความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดและการตัดสินใจคุมกำเนิดหลังคลอดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์
2562  การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ต่อความอิ่มตัวของออกซิเจน สัญญาณชีพ และความคงตัวของปอด  อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม
2557  ศักยภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในการควบคุมระดับความดันโลหิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม
2556  การมีส่วนร่วมของชุมชน และ ความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชน  อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม
2557  ศักยภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในการควบคุมระดับความดันโลหิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม
2556  การมีส่วนร่วมของชุมชน และ ความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชน  อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม