ด้านงานวิจัย

ผลงานวิจัย/วิชาการ ตามแหล่งงบประมาณ

ปีงบประมาณ แหล่งงบประมาณ

 

ปีงบ ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ
2555  พฤติกรรมการป้องกันการเป็นนิ่วซ้าของผู้ป่วยโรคนิ่วในไต 
2555  การรับรู้ระดับความวิตกกังวลและต้นเหตุความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้าในโรงพยาบาลมหาสารคาม 
2555  ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลมารดาวัยรุ่นหลังคลอดด้วยการเยี่ยมบ้านต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: การศึกษานำร่อง 
2555  ศักยภาพของผู้ป่วยและครอบครัวในการควบคุมระดับความดันโลหิคต 
2556  การพัฒนาระบบการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยชุมชน 
2556  ผลการนำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ไปใช้ในสถาบันการศึกษา 
2554  การสร้างคุณค่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
2554  ความยั่งยืนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
2554  ความสุขของผ้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา 
2554  ความสัมพันธ์ระหว่างอาการเหนื่อยหล้า อาการหอบเหนื่อย สมรรถนะการทำงานของปอดและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
2554  ชุดโครงการ การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ 
2554  การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการสูญเสียการยึดตรึงของแผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลมหาสารคาม 
2554  การสร้างพลังอำนาจของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
2554  รูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนโดยใช้บ้านเหมือนหอผู้ป่วย 
2554  การพัฒนาโปรแกรมการจัดการอาการเหนื่อยล้าในผู้ดูแลหลักเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล 
2554  ผลของการใช้โยคะกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2 ในประเทศไทย 
2554  แนวทางการแก้ปัญหาการดื่มสุราด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน บ้านโนนแดง ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
2554  การผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน : การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีสภาวะตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด  
2554  การผลิตสื่อประสมสำหรับการเรียนการสอนเรื่อง "เทคนิคปลอดเชื้อสำหรับนิสิตพยาบาล" 
2554  ความคิดเห็นที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาล และความต้องการเรียนในสาขาพยาบาลศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2554  ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นวัยและการเลี้ยงดูบุตรของมารดาวัยรุ่น 
2554  การศึกษาความสัมพันธ์แรงจูงใจด้านสุขภาพพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดและภาวะสุขภาพของทารกที่ได้รับนมมารดาอย่างเดียว 6 เดือน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
2554  แรงจูงใจด้านสุขภาพและความสำเร็จในการปรับบทบาทการเป็นมารดาสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น 
2554  ความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ร่าง) พรบ.อนามัยเจริญพันธ์การอนุญาตให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ขณะเรียนสามารถเรียนและลาได้ 
2554  การเตรียมตัวเข้าสู่วัยทองของหญิงไทย ที่มีอายุ 40-44 ปี ที่ทำงานบริการด้านสุขภาพ ในโรงพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด 
2556  การพัฒนารูปแบบการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสำรวจสมรรถนะของคนพิการ 
2556  การพัฒนาระบบการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยชุมชน 
2556  ผลการนำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ไปใช้ในสถาบันการศึกษา 
2557  ประสบการณ์ชีวิตของมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเลือดออกก่อนคลอดจากรกเกาะต่ำในขณะตั้งครรภ์ 
2557  ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในคลินิกร่วมกับการฟังดนตรีบำบัดระดับความเครียดและวิตกกังวลของสตรีที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด 
2557  อุปสรรคในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด 
2557  ผลของการสอนเกี่ยวกับการป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวและการติดตามทางโทรศัพท์ต่ออาการและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ 
2557  การศึกษาปัญญหาโรคเรื้อรัง และการหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังรายใหม่ในชุมชนในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : การณีศึกษาหมู่บ้านชนบทอีสาน 
2557  การพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนชนบท 
2557  คุณภาพชีวิตการเห็นคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
2557  ภาวะสุขภาพและการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
2557  เปรียบเทียบปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย 
2558  การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น 
2558  พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
2558  ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรค และพฤติกรรมการดูแลตนเองต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม 
2558  ความต้องการข้อมูลและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม 
2558  การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเจาะรูผ่านผิวหนัง 
2559  ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลก่อนทำหัตถการทางการพยาบาลต่อความวิตกกังวล ความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
2558  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเป็นมารดาของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
2559  ความสัมพันธ์ระหว่างความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง กับการรับรู้ด้านจิตวิญญาณของผู้ติดสารเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2559  ผลของการจัดการดูแลแบบประสานความร่วมมือ กับระดับความดันโลหิตและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ 
2560  สุขภาวะทางจิตของเด็กที่บิดาแยกทาง: ประสบการณ์และการรับรู้ของเด็กวัยรุ่น 
2560  "ลูกเจริญเติบโตสมวัย" การรับรู้ความหมายและพฤติกรรมการให้อาหารของพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก 
2560  วิถีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2560  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤฒพลังของผู้ใหญ่วัยกลางคนในชุมชนเขตกึ่งเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
2560  ปัจจัยคัดสรรที่ทำนายระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจากเกิดอาการในระยะเฉลียบพลัน 
2560  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ในโรงพยาบาลมหาสารคาม 
2561  ผลของการให้ข้อมูลตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีเลือดทางเดินอาหารส่วนต้น 
2561  ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย 
2561  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูก 
2561  ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและโครงร่างของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาสารคาม 
2561  แบบวัดตราบาปทางสังคมต่อการเจ็บป่วยทางจิตฉบับภาษาไทย: การแปลและประเมินคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา 
2561  ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง 
2561  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
2561  แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกินในชุมชนกึ่งเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
2561  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและความเข้มแข็งทางใจในผู้ป่วยวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมีย