ด้านงานวิจัย

ผลงานวิจัย/วิชาการ สรุปตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม จำนวนโครงการ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้ ภายนอก
อาจารย์ ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี  30,500.00  0.00  0.00  30,500.00 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว  110,100.00  0.00  0.00  110,100.00 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ทองก้อน  46,068.00  0.00  0.00  46,068.00 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา  147,400.00  0.00  0.00  147,400.00  12 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์  110,000.00  0.00  0.00  110,000.00 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์  151,195.00  44,220.00  233,646.00  429,061.00  11 
อาจารย์ ดร.นงเยาว์ มีเทียน  80,100.00  0.00  0.00  80,100.00 
รองศาสตราจารย์พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม  204,875.00  0.00  0.00  204,875.00  12 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา  2,000.00  20.00  0.00  2,020.00  11 
10  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกจันทร์ เขม้นการ  65,000.00  0.00  0.00  65,000.00 
11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล  60,500.00  0.00  0.00  60,500.00 
12  อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร  40,000.00  0.00  0.00  40,000.00 
13  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ผูกพันธ์   49,434.00  0.00  0.00  49,434.00 
14  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที  223,116.00  0.00  0.00  223,116.00  24 
15  อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์  150,000.00  0.00  0.00  150,000.00 
16  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า  150,000.00  0.00  0.00  150,000.00 
17  อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม  210,210.00  0.00  0.00  210,210.00 
18  อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม  0.00  14,675.00  0.00  14,675.00 
19  อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา  69,784.00  0.00  0.00  69,784.00 
20  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่  77,220.00  0.00  0.00  77,220.00 
21  อาจารย์ บุญญภัสร์ ภูมิภู  24,040.00  0.00  0.00  24,040.00 
22  อาจารย์เลอลักษณ์ แทนเกษม  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00 
23  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์  2,752,409.00  0.00  0.00  2,752,409.00 
24  อาจารย์รรฤณ แสงแก้ว  50,000.00  0.00  0.00  50,000.00 
25  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเสาวนุช จมูศรี  131,450.00  0.00  0.00  131,450.00 
26  อาจารย์วสันต์ แก้วเกลื่อน  40,990.00  0.00  0.00  40,990.00 
27  อาจารย์ถิรนันท์ พัวพันพงศ์  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00 
28  อาจารย์ ดร.โสรัจญา สุริยันต์  0.00  29,450.00  0.00  29,450.00 
29  อาจารย์นภชนก รักษาเคน  44.00  0.00  0.00  44.00 
30  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จำปาวะดี  30,020.00  0.00  0.00  30,020.00