งานวิจัย (ไม่ตีพิมพ์)
23
  เรื่อง
งานวิจัย (ที่ได้รับการตีพิมพ์)
52
เรื่อง
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์
154
เรื่อง
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน
1
เรื่อง
งบประมาณเงินรายได้
6
เรื่อง
งบประมาณเงินภายนอก
6
เรื่อง

สรุปเปรียบเทียบจำนวนวิจัยรายปี

ปี

2562
6% Complete
6
2561
15% Complete
15
2560
25% Complete
25
2559
28% Complete
28
2558
12% Complete
12

เปรียบเทียบการตีพิมพ์งานวิจัย

กราฟ

สถานะ

จำนวน

ตีพิมพ์

23

ไม่ตีพิมพ์

52

เปรียบเทียบโครงการตามแหล่งงบประมาณ

กราฟ

แหล่งงบประมาณ

จำนวน

งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์

154

งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน

1

งบประมาณเงินรายได้

6

งบประมาณเงินภายนอก

6

สรุปแผนงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กลุ่มที่ 1หน่วยวิจัยด้านโรคเอดส์
2% Complete
2
กลุ่มที่ 2 หน่วยวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ
7% Complete
7
กลุ่มที่ 3 หน่วยวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
13% Complete
13
กลุ่มที่ 4 หน่วยวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการพยายาม
0% Complete
0
กลุ่มที่ 5 หน่วยวิจัยด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
29% Complete
29
กลุ่มที่ 6 หน่วยวิจัยด้านภูมิปัญญากับการดูแลสุขภาพ
2% Complete
2
กลุ่มที่ 7 หน่วยวิจัยการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
4% Complete
4
กลุ่มที่ 8 หน่วยวิจัยด้านการพยาบาลครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์
17% Complete
17
กลุ่มที่ 9 หน่วยวิจัยพัฒนาสุขภาพจิต
12% Complete
12
กลุ่มที่ 10 หน่วยวิจัยการพยาบาลเด็ก
2% Complete
2
กลุ่มที่ 11 หน่วยวิจัยด้านการพยาบาลชุมชน
14% Complete
14

รายชื่อผลงานวิจัย (ล่าสุด)