ด้านงานวิจัย

ผลงานวิจัย/วิชาการ รายบุคคล

ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
1 อาจารย์ ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี
[1] การผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน : การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีสภาวะตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด   30,500.00  0.00  0.00  0.00  30,500.00 
[2] ประสบการณ์การดูแลตนเองของสตรีที่มีภาวะเลือดออกก่อนคลอดจากรกเกาะต่ำ  0.00  0.00  0.00  0.00  30,500.00 
รวม 30,500.00  0.00  0.00  0.00  30,500.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมี ภูด่านงัว
[1] ปรับเปลี่ยนทิศทางความคิด: กลยุทธ์เพื่อเข้าสู่การเป็นแม่ของนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่ได้ตั้งใจ  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[2] ตัวตนใหม่: ประสบการณ์การเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[3] ประสบการณ์ชีวิตของมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเลือดออกก่อนคลอดจากรกเกาะต่ำในขณะตั้งครรภ์  65,000.00  0.00  0.00  0.00  65,000.00 
[4] ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเป็นมารดาของหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  45,100.00  0.00  0.00  0.00  110,100.00 
[5] -  0.00  0.00  0.00  0.00  110,100.00 
[6] ประสบการณ์การดูแลตนเองของสตรีที่มีภาวะเลือดออกก่อนคลอดจากรกเกาะต่ำ  0.00  0.00  0.00  0.00  110,100.00 
[7] การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะน้ำคร่ำอุดกั้นหลอดเลือดในปอด : กรณีศึกษา (บทความวิชาการ)  0.00  0.00  0.00  0.00  110,100.00 
[8] การนำแนวคิดการคลอดธรรมทชาติมาประยุกต์ใช้ : ความท้าทายของผดุงครรภ์ในยุคกระนิยมเทคโนโลยี (บทความวิชาการ)  0.00  0.00  0.00  0.00  110,100.00 
[9] การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีเลือดออกก่อนคลอดจากภาวะรกเกาะต่ำ (บทความวิชาการ)  0.00  0.00  0.00  0.00  110,100.00 
รวม 110,100.00  0.00  0.00  0.00  110,100.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ทองก้อน
[1] ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารขะลำ(แสลง)ของหญิงหลังคลอดและครอบครัวในบริบทอีสาน  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[2] ความรู้และพฤติกรรมการดูแบตนเองและบุตร ของมารดาหลังคลอดวัยรุ่น หอผู้ป่วยสูติกรรมสามัญ โรงพยาบาลมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[3] ความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองอามัยการเจริญพันธุ์ การอนุญาติให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ขณะเรียนสามารถเรียนและลาได้  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[4] อุปสรรคในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด  46,068.00  0.00  0.00  0.00  46,068.00 
[5] ทัศนคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศของลูกวัยรุ่น  0.00  0.00  0.00  0.00  46,068.00 
[6] การนำแนวคิดการคลอดธรรมทชาติมาประยุกต์ใช้ : ความท้าทายของผดุงครรภ์ในยุคกระนิยมเทคโนโลยี (บทความวิชาการ)  0.00  0.00  0.00  0.00  46,068.00 
รวม 46,068.00  0.00  0.00  0.00  46,068.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
[1] คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุและกลุ่มโรค  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[2] ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วโรคลื้นหัวใจพิการ  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[3] ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาสะทุพโภชนาการ  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[4] คุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองภายหลังการเกิดอาการ 6 เดือนแรก โรงพยาบาลมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[5] ผลของโปรแกรมการจัดการต่อภาวะลำไส้หยุดการทำงานชั่วคราวในผู้ป่วยแผลเปปติกทะลุที่ได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[6] ผลของการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์มือถือต่อความพึงพอใจในการสื่อสารของผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[7] ชุดโครงการ การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ  60,500.00  0.00  0.00  0.00  60,500.00 
[8] ผลของการสอนเกี่ยวกับการป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวและการติดตามทางโทรศัพท์ต่ออาการและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ  86,900.00  0.00  0.00  0.00  147,400.00 
[9] ผลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านต่อความเชื่อด้านสุขภาพ การปฏิบัติตัว และค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในชุมชน  0.00  0.00  0.00  0.00  147,400.00 
[10] ปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  0.00  0.00  0.00  0.00  147,400.00 
[11] การรับรู้ความรุนแรงของอาการและการจัดการอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  0.00  0.00  0.00  0.00  147,400.00 
[12] ความสัมพันธ์ระหว่างอาการหายใจลำบากและอาการเหนื่อยล้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  0.00  0.00  0.00  0.00  147,400.00 
รวม 147,400.00  0.00  0.00  0.00  147,400.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์
[1] การศึกษาความสัมพันธ์แรงจูงใจด้านสุขภาพพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดและภาวะสุขภาพของทารกที่ได้รับนมมารดาอย่างเดียว 6 เดือน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 
[2] แรงจูงใจด้านสุขภาพและความสำเร็จในการปรับบทบาทการเป็นมารดาสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น  30,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 
[3] ผลของโปรแกรมการสเริมสร้างความเข้มแข็งต่อความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดและการตัดสินใจคุมกำเนิดหลังคลอดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น  0.00  50,000.00  0.00  0.00  110,000.00 
รวม 60,000.00  50,000.00  0.00  0.00  110,000.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์
[1] ภาวะสุขภาพจิต ความคาดหวัง และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[2] การสร้างเสริมสุขภาวะทางจิตในสังคมผู้สูงอายุ  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[3] ผลของการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์มือถือต่อความพึงพอใจในการสื่อสารของผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[4] การพัฒนารูปแบบการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสำรวจสมรรถนะของคนพิการ  0.00  0.00  0.00  116.00  116.00 
[5] คุณภาพชีวิตการเห็นคุณค่าในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมของคนพิการในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  63,085.00  0.00  0.00  0.00  63,201.00 
[6] ความสัมพันธ์ระหว่างความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง กับการรับรู้ด้านจิตวิญญาณของผู้ติดสารเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  88,110.00  0.00  0.00  0.00  151,311.00 
[7] การพัฒนาการดูแลคนพิการในชุมชนโดยใช้ข้อมูลสมรรถนะคนพิการ  0.00  0.00  0.00  233,530.00  384,841.00 
[8] ปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  0.00  0.00  0.00  0.00  384,841.00 
[9] รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพคุณภาพชีวิตตามความต้องการผู้สูงอายุ  0.00  0.00  44,220.00  0.00  429,061.00 
[10] ความสัมพันธ์ระหว่างความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง กับการรับรู้ด้านจิตจวิญญาณของผู้ติดสารเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  0.00  0.00  0.00  0.00  429,061.00 
[11] คุณภาพชีวติของผู้สูงอายุทมี่ คีวามพกิารในชุมชนเมือง  0.00  0.00  0.00  0.00  429,061.00 
รวม 151,195.00  0.00  44,220.00  233,646.00  429,061.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
7 อาจารย์ ดร.นงเยาว์ มีเทียน
[1] ผลของโปรแกรมการจัดการต่อภาวะลำไส้หยุดการทำงานชั่วคราวในผู้ป่วยแผลเปปติกทะลุที่ได้รับการผ่าตัดฉุกเฉิน  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[2] การผลิตสื่อประสมสำหรับการเรียนการสอนเรื่อง "เทคนิคปลอดเชื้อสำหรับนิสิตพยาบาล"  30,500.00  0.00  0.00  0.00  30,500.00 
[3] ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤฒพลังของผู้ใหญ่วัยกลางคนในชุมชนเขตกึ่งเมือง จังหวัดมหาสารคาม  49,600.00  0.00  0.00  0.00  80,100.00 
[4] การรับรู้ความรุนแรงของอาการและการจัดการอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  0.00  0.00  0.00  0.00  80,100.00 
[5] การติดตามตนเอง การประเมินตนเองเกี่ยวกับภาวะน้ำเกิน และอาการของภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง  0.00  0.00  0.00  0.00  80,100.00 
[6] ประสบการณ์อาการ และการรับรู้ความถี่ ความรุนแรง การรบกวนชีวิตประจำวันของอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยสูงอายุมะเร็งเต้านม  0.00  0.00  0.00  0.00  80,100.00 
[7] การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน  0.00  0.00  0.00  0.00  80,100.00 
รวม 80,100.00  0.00  0.00  0.00  80,100.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
8 รองศาสตราจารย์พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
[1] ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารขะลำ(แสลง)ของหญิงหลังคลอดและครอบครัวในบริบทอีสาน  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[2] Illness Trajeatory in Scleroderma Patients  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[3] การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชายในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิโดยใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[4] ความรู้และพฤติกรรมการดูแบตนเองและบุตร ของมารดาหลังคลอดวัยรุ่น หอผู้ป่วยสูติกรรมสามัญ โรงพยาบาลมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[5] ความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองอามัยการเจริญพันธุ์ การอนุญาติให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ขณะเรียนสามารถเรียนและลาได้  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[6] ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นวัยและการเลี้ยงดูบุตรของมารดาวัยรุ่น  60,500.00  0.00  0.00  0.00  60,500.00 
[7] การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น  144,375.00  0.00  0.00  0.00  204,875.00 
[8] ทัศนคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศของลูกวัยรุ่น  0.00  0.00  0.00  0.00  204,875.00 
[9] การสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย  0.00  0.00  0.00  0.00  204,875.00 
[10] ความสัมพันธ์ระหว่างอาการหายใจลำบากและอาการเหนื่อยล้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  0.00  0.00  0.00  0.00  204,875.00 
[11] -  0.00  0.00  0.00  0.00  204,875.00 
[12] ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ที่ คลอดในโรงพยาบาลมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  204,875.00 
รวม 204,875.00  0.00  0.00  0.00  204,875.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา
[1] ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[2] ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทย.   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[3] ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยจิตเวชที่มารับการบริการที่โรงพยาบาล มหาสารคาม.   0.00  0.00  20.00  0.00  20.00 
[4] ผลของโปรแกรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมต่อความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติตัวในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลทุ่งสีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  0.00  0.00  0.00  0.00  20.00 
[5] สถานการณ์และสภาพการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านที่อาศัยในชุมชนเมืองภายใต้มุมมองของผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ชุมชน และผู้ให้บริการสุขภาพ  0.00  0.00  0.00  0.00  20.00 
[6] ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อปฏิเสธ การดื่มสราและภาวะติดสุราในผู้ชายที่มีภาวะติดสุรา  0.00  0.00  0.00  0.00  20.00 
[7] รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม.   0.00  0.00  0.00  0.00  20.00 
[8] ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,020.00 
[9] ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  0.00  0.00  0.00  0.00  2,020.00 
[10] ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อปฏิเสธการดื่มสุราและภาวะติดสุราในผู้ชายที่มีภาวะติดสุรา  0.00  0.00  0.00  0.00  2,020.00 
[11] สถานการณ์และสภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านที่อาศัยในชุมชนเมือง ภายใต้มุมมองของผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ชุมชน และผู้ให้บริการสุขภาพ  0.00  0.00  0.00  0.00  2,020.00 
รวม 2,000.00  0.00  20.00  0.00  2,020.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกจันทร์ เขม้นการ
[1] ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลก่อนทำหัตถการทางการพยาบาลต่อความวิตกกังวล ความรู้และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  65,000.00  0.00  0.00  0.00  65,000.00 
[2] ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลของพยาบาลต่อความรู้และการรับรู้ถึงความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดูแลผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  0.00  0.00  0.00  0.00  65,000.00 
รวม 65,000.00  0.00  0.00  0.00  65,000.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล
[1] ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารขะลำ(แสลง)ของหญิงหลังคลอดและครอบครัวในบริบทอีสาน  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[2] ความรู้และพฤติกรรมการดูแบตนเองและบุตร ของมารดาหลังคลอดวัยรุ่น หอผู้ป่วยสูติกรรมสามัญ โรงพยาบาลมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[3] ความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองอามัยการเจริญพันธุ์ การอนุญาติให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ขณะเรียนสามารถเรียนและลาได้  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[4] ความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ร่าง) พรบ.อนามัยเจริญพันธ์การอนุญาตให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ขณะเรียนสามารถเรียนและลาได้  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 
[5] การเตรียมตัวเข้าสู่วัยทองของหญิงไทย ที่มีอายุ 40-44 ปี ที่ทำงานบริการด้านสุขภาพ ในโรงพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด  15,500.00  0.00  0.00  0.00  60,500.00 
รวม 60,500.00  0.00  0.00  0.00  60,500.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
12 อาจารย์ ดร.ชนกพร ศรีประสาร
[1] ความสุขของผ้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 
รวม 40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิดาภา ผูกพันธ์
[1] สุขภาวะทางจิตของเด็กที่บิดาแยกทาง: ประสบการณ์และการรับรู้ของเด็กวัยรุ่น  49,434.00  0.00  0.00  0.00  49,434.00 
รวม 49,434.00  0.00  0.00  0.00  49,434.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
[1] ศักยภาพของผู้ป่วยและครอบครัวในการควบคุมระดับความดันโลหิคต  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 
[2] Strategies to Prevent drug Abuse among Primary School Students   0.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 
[3] พฤติกรรมการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีวัยกลางคนที่อาศัยอยู่ที่บ้านลาดสระบัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  0.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 
[4] ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคไขข้อปวด ข้อยุงลาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  0.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 
[5] Self-management of women living with valvular heart disease  0.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 
[6] อยู่ดีมีสุข : การจัดการตนเองของผู้สูงอายุไทยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2  0.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 
[7] ผลของการจัดการอาการร่วมกับอาการให้แรงสนับสนุนทางสังคมต่อการรับรู้การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยวัณโรคปอด  0.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 
[8] ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความรู้ การจัดการตนเอง และดัชนีชี้วัดทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3  0.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 
[9] ภาวะสุขภาพและการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  34,100.00  0.00  0.00  0.00  134,100.00 
[10] ผลของการจัดการดูแลแบบประสานความร่วมมือ กับระดับความดันโลหิตและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ  88,750.00  0.00  0.00  0.00  222,850.00 
[11] ภาวะสุขภาพ และการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  0.00  0.00  0.00  0.00  222,850.00 
[12] พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น  0.00  0.00  0.00  0.00  222,850.00 
[13] พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น  0.00  0.00  0.00  0.00  222,850.00 
[14] ภาวะสุขภาพ และการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  0.00  0.00  0.00  0.00  222,850.00 
[15] ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรค และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น  22.00  0.00  0.00  0.00  222,872.00 
[16] การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลยโสธร  0.00  0.00  0.00  0.00  222,872.00 
[17] ภาวะสุขภาพและการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  0.00  0.00  0.00  0.00  222,872.00 
[18] การติดตามตนเอง การประเมินตนเองเกี่ยวกับภาวะน้ำเกิน และอาการของภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง  0.00  0.00  0.00  0.00  222,872.00 
[19] ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรค และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น  22.00  0.00  0.00  0.00  222,894.00 
[20] พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น.  22.00  0.00  0.00  0.00  222,916.00 
[21] ภาวะสุขภาพและการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง.   0.00  0.00  0.00  0.00  222,916.00 
[22] ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรค การรับรู้การเจ็บป่วย กับระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้ป่วยกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  0.00  0.00  0.00  0.00  222,916.00 
[23] ศักยภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในการควบคุมระดับความดันโลหิต  100.00  0.00  0.00  0.00  223,016.00 
[24] ศักยภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในการควบคุมระดับความดันโลหิต  100.00  0.00  0.00  0.00  223,116.00 
รวม 223,116.00  0.00  0.00  0.00  223,116.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
15 อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
[1] ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วโรคลื้นหัวใจพิการ  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[2] ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาสะทุพโภชนาการ  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[3] การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการสูญเสียการยึดตรึงของแผ่นโลหะดามกระดูกต้นขาของผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลมหาสารคาม  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 
[4] ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อปฏิเสธ การดื่มสราและภาวะติดสุราในผู้ชายที่มีภาวะติดสุรา  0.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 
[5] ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อปฏิเสธการดื่มสุราและภาวะติดสุราในผู้ชายที่มีภาวะติดสุรา  0.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 
[6] ความสัมพันธ์ระหว่างอาการหายใจลำบากและอาการเหนื่อยล้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  0.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 
รวม 150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า
[1] ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลมารดาวัยรุ่นหลังคลอดด้วยการเยี่ยมบ้านต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอด: การศึกษานำร่อง  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 
[2] Global considerations in measuring effectiveness of advanced practice nurses  0.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 
[3] ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสมาชิกครอบครัวในชุมชน  0.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 
[4] ผลของโปรแกรมการกระตุ้นเตือนโดย อสม. ต่อความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี  0.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 
รวม 150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
17 อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม
[1] การพัฒนาระบบการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยชุมชน  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 
[2] การพัฒนาระบบการดูแลฉุกเฉินในผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยชุมชน  100,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 
[3] การมีส่วนร่วมของชุมชน และ ความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชน  10.00  0.00  0.00  0.00  200,010.00 
[4] ศักยภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในการควบคุมระดับความดันโลหิต  100.00  0.00  0.00  0.00  200,110.00 
[5] การมีส่วนร่วมของชุมชน และ ความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  210,110.00 
[6] ศักยภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในการควบคุมระดับความดันโลหิต  100.00  0.00  0.00  0.00  210,210.00 
[7] ผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการนำตนเองในนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  210,210.00 
รวม 210,210.00  0.00  0.00  0.00  210,210.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
18 อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม
[1] การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ต่อความอิ่มตัวของออกซิเจน สัญญาณชีพ และความคงตัวของปอด  0.00  0.00  14,675.00  0.00  14,675.00 
รวม 0.00  0.00  14,675.00  0.00  14,675.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ชัยชาญ
[1] ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารขะลำ(แสลง)ของหญิงหลังคลอดและครอบครัวในบริบทอีสาน  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[2] แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[3] ความคิดเห็นของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองอามัยการเจริญพันธุ์ การอนุญาติให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ขณะเรียนสามารถเรียนและลาได้  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[4] ทัศนคติต่อการคบเพื่อนต่างเพศของลูกวัยรุ่น  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
รวม 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
20 อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา
[1] ผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในคลินิกร่วมกับการฟังดนตรีบำบัดระดับความเครียดและวิตกกังวลของสตรีที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด  69,784.00  0.00  0.00  0.00  69,784.00 
รวม 69,784.00  0.00  0.00  0.00  69,784.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
21 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่
[1] The provincial health office as performance manager: change in the local healthcare system after Thailand’s universal coverage reforms  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[2] การศึกษาปัญญหาโรคเรื้อรัง และการหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังรายใหม่ในชุมชนในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน : การณีศึกษาหมู่บ้านชนบทอีสาน  77,220.00  0.00  0.00  0.00  77,220.00 
[3] สภาพความเป็นอยู่ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในชุมชน: การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา  0.00  0.00  0.00  0.00  77,220.00 
[4] ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานในประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  0.00  0.00  0.00  0.00  77,220.00 
[5] ผลของโปรแกรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมต่อความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติตัวในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลทุ่งสีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  0.00  0.00  0.00  0.00  77,220.00 
[6] ผลของโปรแกรมการกระตุ้นเตือนโดย อสม. ต่อความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี  0.00  0.00  0.00  0.00  77,220.00 
[7] ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  0.00  0.00  0.00  0.00  77,220.00 
[8] พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  77,220.00 
[9] ผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการนำตนเองในนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  77,220.00 
รวม 77,220.00  0.00  0.00  0.00  77,220.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
22 อาจารย์เด่นละออง นาเสงี่ยม
[1] ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการฝังยาคุมกำเนิดหลังคลอดก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
รวม 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
23 อาจารย์ บุญญภัสร์ ภูมิภู
[1] ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและความเข้มแข็งทางใจในผู้ป่วยวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมีย  24,040.00  0.00  0.00  0.00  24,040.00 
รวม 24,040.00  0.00  0.00  0.00  24,040.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
24 อาจารย์เลอลักษณ์ แทนเกษม
[1] ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 
รวม 2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
25 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
[1] ผลการนำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ไปใช้ในสถาบันการศึกษา  1,348,292.00  0.00  0.00  0.00  1,348,292.00 
[2] ผลการนำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ไปใช้ในสถาบันการศึกษา  1,348,292.00  0.00  0.00  0.00  2,696,584.00 
[3] เปรียบเทียบปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย  55,825.00  0.00  0.00  0.00  2,752,409.00 
[4] -  0.00  0.00  0.00  0.00  2,752,409.00 
[5] การสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย  0.00  0.00  0.00  0.00  2,752,409.00 
[6] -  0.00  0.00  0.00  0.00  2,752,409.00 
รวม 2,752,409.00  0.00  0.00  0.00  2,752,409.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
26 รองศาสตราจารย์ ดร.วาทีนี สุขมาก
[1] web usage mining techniques and applications  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[2] Prostate cancer survivability prediction models via rule-based techniques  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[3] การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[4] -  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[5] -  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[6] -  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
รวม 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
27 อาจารย์รรฤณ แสงแก้ว
[1] "ลูกเจริญเติบโตสมวัย" การรับรู้ความหมายและพฤติกรรมการให้อาหารของพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 
[2] ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ดูแล  0.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 
รวม 50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเสาวนุช จมูศรี
[1] ภาวะสุขภาพจิต ความคาดหวัง และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[2] ความยั่งยืนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม  60,500.00  0.00  0.00  0.00  60,500.00 
[3] การพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนชนบท  70,950.00  0.00  0.00  0.00  131,450.00 
[4] ประสบการณ์การปรับตัวของผู้ดูแลในการดูแลกิจวัตรประจําวันผู้สูงอายุ สมองเสื่อมในชนบท  0.00  0.00  0.00  0.00  131,450.00 
[5] ผลของการส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แก่แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  0.00  0.00  0.00  0.00  131,450.00 
[6] ตัวแบบการบูรณาการงานป้องกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น:ความหมายและการดำเนินงาน  0.00  0.00  0.00  0.00  131,450.00 
[7] ผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการนำตนเองในนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  131,450.00 
รวม 131,450.00  0.00  0.00  0.00  131,450.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
29 อาจารย์อภิญญา คชมาตย์
[1] ความสัมพันธ์ระหว่างอาการหายใจลำบากและอาการเหนื่อยล้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
รวม 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
30 อาจารย์วสันต์ แก้วเกลื่อน
[1] ความคิดเห็นที่มีต่อวิชาชีพการพยาบาล และความต้องการเรียนในสาขาพยาบาลศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 
[2] ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูก  20,990.00  0.00  0.00  0.00  40,990.00 
รวม 40,990.00  0.00  0.00  0.00  40,990.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
31 อาจารย์ถิรนันท์ พัวพันพงศ์
[1] ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 
รวม 2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
32 อาจารย์จุฑามาศ คชโคตร
[1] พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[2] พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
[3] ผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการนำตนเองในนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
รวม 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต
[1] -  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
รวม 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรดา จันดีกระยอม
[1] ภาวะโปรแลกตินสูง : ภัยเงียบใกล้ตัวผู้ป่วยจิตเวช   0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
รวม 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
35 อาจารย์ ดร.โสรัจญา สุริยันต์
[1] ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง  0.00  0.00  29,450.00  0.00  29,450.00 
รวม 0.00  0.00  29,450.00  0.00  29,450.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
36 อาจารย์นภชนก รักษาเคน
[1] ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรค และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น  22.00  0.00  0.00  0.00  22.00 
[2] พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น.  22.00  0.00  0.00  0.00  44.00 
[3] ภาวะสุขภาพและการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง.   0.00  0.00  0.00  0.00  44.00 
[4] ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรค และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีเลือดออกทงเดินอาหารส่วนต้น     0.00  0.00  0.00  0.00  44.00 
[5] พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น  0.00  0.00  0.00  0.00  44.00 
รวม 44.00  0.00  0.00  0.00  44.00 
ชื่อโครงการ

ปีงบประมาณ รวมทุกปี

รวม
งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน โครงการสถาบัน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินภายนอก
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จำปาวะดี
[1] ปัจจัยพื้นฐานและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน. วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 21 (2): 51-60.  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 
[2] ผลของการใช้เบาะรองสะโพกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่จำกัดการเคลื่อนไหว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 25 (1): 38-45  20.00  0.00  0.00  0.00  30,020.00 
รวม 30,020.00  0.00  0.00  0.00  30,020.00