ด้านงานวิจัย

งานวิจัย

ปีงบประมาณ ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ
2562  การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ต่อความอิ่มตัวของออกซิเจน สัญญาณชีพ และความคงตัวของปอด (-) อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม
2562  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการฝังยาคุมกำเนิดหลังคลอดก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น (-) อาจารย์เด่นละออง นาเสงี่ยม
2562  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ดูแล (-) อาจารย์รรฤณ แสงแก้ว
2562  ผลของโปรแกรมการสเริมสร้างความเข้มแข็งต่อความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิดและการตัดสินใจคุมกำเนิดหลังคลอดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น (-) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์
2562  ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง (-) อาจารย์ ดร.โสรัจญา สุริยันต์
2562  รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพคุณภาพชีวิตตามความต้องการผู้สูงอายุ (-) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์
2561  ความสัมพันธ์ระหว่างอาการหายใจลำบากและอาการเหนื่อยล้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Relationships between dyspnea and fatigue in the elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
รองศาสตราจารย์พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
อาจารย์อภิญญา คชมาตย์
2561  ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ (Outcome of two-year smoke-free university and organizational policy management.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา
2561  ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อความแข็งแกร่งในชีวิตของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (Emotional Quotient factors Affect to the Resilience of Nursing Students, Faculty of Nursing, Mahasarakham University) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา
อาจารย์เลอลักษณ์ แทนเกษม
อาจารย์ถิรนันท์ พัวพันพงศ์
2561  รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม. (HEALTH CARE MODEL FOR HOMEBOUND ELDERLY IN MAHA SARAKHAM MUNICIPALITY) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา
2559  สถานการณ์และสภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านที่อาศัยในชุมชนเมือง ภายใต้มุมมองของผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ชุมชน และผู้ให้บริการสุขภาพ (Circumstances and issues of health care for Thai homebound elderly) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา
2559  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อปฏิเสธการดื่มสุราและภาวะติดสุราในผู้ชายที่มีภาวะติดสุรา (Effects of Self – Efficacy Enhancement Program on Perceived Drinking Refusal Self – Efficacy and Alcohol Dependence in Alcohol Dependence Males.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา
อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
2558  พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม (Workplace Accident Prevention Behavior for Factory Workers in Mahasarakham Provice) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่
อาจารย์จุฑามาศ คชโคตร
2558  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น. (Self-care Behavior Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
อาจารย์นภชนก รักษาเคน
2558  ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรค และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น (The Relationships between Severity of Disease, Self-care behaviors, and Quality of Life among Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
อาจารย์นภชนก รักษาเคน
2558  ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรค และพฤติกรรมการดูแลตนเอง ต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น (The Relationships between Severity of Disease, Self-care behaviors, and Quality of Life among Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
2558  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น (Self-care Behavior Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
2557  ศักยภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในการควบคุมระดับความดันโลหิต (Blood Pressure Competencies of Patient with Hypertension) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม
2557  ภาวะสุขภาพและการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. (Health status and self-management of patients with hypertension) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
อาจารย์นภชนก รักษาเคน
2557  ภาวะสุขภาพ และการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (Health status and self-management of patients with hypertension) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา บัวที
2556  การมีส่วนร่วมของชุมชน และ ความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชน (Community participation and need of health information through community radio) อาจารย์ ดร. ภคินี ศรีสารคาม
2556  ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยจิตเวชที่มารับการบริการที่โรงพยาบาล มหาสารคาม. (The Risk of Metabolic Syndrome in Psychiatric Patients who Receive Services at Mahasarakham Hospital) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา
2554  ความแข็งแกร่งในชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นไทย. (Resilience and Thai Youth Risk Behavior) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา แสนสีหา