Breaking News
Home / จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562

 

Read More »