Breaking News
Home / จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562

 

Read More »

ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2562

Read More »

ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 11 – 23 เมษายน 2562

Read More »