Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

ข่าวสารเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการ การเดินทางฝึกงานของนักศึกษาและอาจารย์ PN จาก Okanagan college, Canada

เมื่อวันที่ 19-30 ตุลาคม 2562 มีนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จาก Okanagan college, Canada รวม 11 คน เป็นนักศึกษา 9 คน และอาจารย์ 2 คน ได้เดินทางมาฝึกปฏิบัติงานในชุมชน กับแหล่งฝึกคณะพยาบาบศาสตร์ ได้แก่ รพ.สต. ขามเรียง และ รพ.สต. ท่าขอนยาง รวมถึงคลินิกนวดแผนไทย รพ.สุทธาเวช ได้เรียนรู้ปัญหาสุขภาพในชุมชนไทย ภูมิปัญญาไทย และวัฒธรรมไทย ซึ่งได้สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับทั้งสองสถาบัน และคณะพยาบาลศาสตร์จะได้ดำเนินการทำ MOU กับทางแคนนาดา ในลำดับถัดไป  

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU”ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562  “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมา นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภทโปสเตอร์ ระดับนักศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) จากผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU” โดยมีผู้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 1) สุทัศน์ บุดดาเคย 2) จรัสโฉม โพธิสาร 3) วรรณภา ผ่องใส 4) ปภาวดี วิจารย์ขันธ์ 5) นัฐกานต์ ยอดไธสง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลอาจารย์และรางวัลบุคลากรดีเด่น พ.ศ.2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2562  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์และบุคลากรที่มีการปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น จำนวน 4 รางวัล อาจารย์ดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุรชาติ  สิทธิปกรณ์ อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์สุรพันธ์  สืบเนียม อาจารย์ดีเด่นด้านจิตอาสา ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์รรฤณ  แสงแก้ว   รางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ด้านผู้ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการศึกษา ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายอภิสิทธิ์  จันทะเกตุ ด้านผู้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวกัญณภัทร  สอสมิง …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มมส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Okanagan College ประเทศแคนาดา

เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และบริการวิชาการแก่สังคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Okanagan College ประเทศแคนาดา ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อเตรียมนำนักเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจาก Okanagan College ประเทศแคนาดา มาฝึกปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ดร.สมจิต  แดนสีแก้ว  ซึ่งได้รับเกียนติจาก รองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งผู้บริหาร บุคคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติจากฝ่ายงานต่างๆ ณ ห้องประชุม ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับภาค และรางวัลการนำเสนอโครงงานดีเด่นโครงงานคุณธรรมจริยธรรม สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับภาค และรางวัลการนำเสนอโครงงานดีเด่นโครงงานคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อ วันพุธที่ 21 พ.ย.61 เมื่อเวลา 12.00 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย อาจารย์ ดร.ชนกพร  ศรีประสาร คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต นายวรพงษ์  ทองพุทธ นักวิชาการศึกษา และตัวแทนนิสิตจากสโมสรสิตคณะพยาบาลศาสตร์ฯ พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการนักเรียนนักศึกษาระดับภาคของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561  โดยมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ชนะเลิศการประกวด จำนวน 96โครงงานจากโครงงานทั้งหมด 360 โครงงาน   ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ ,  โครงการคณิตศาสตร์ , โครงงานภาษาอังกฤษ , โครงงานภาษาไทย , โครงงานประวัติศาสตร์และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ในครั้งนี้สโมสรนิสิต

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนศรีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เข้าสักการะพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธพระพุทธรูปประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวันแรก จากนั้นได้มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดี เวลา 16.00 น รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนศรีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ครั้งแรก โดยได้มีการแนะนำทีมบริหารคณะชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวลัดดา แสนสีหา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์นางสาวสมเสาวนุช จมูศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ ฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคม นายสุรชาติ สิทธิปกรณ์ ตำแหน่ง อาจารย์เป็น …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมจัดพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ตามพระพุทธานุญาตและพระธรรมวินัย ณวัดบูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยในวันนี้ ได้เชิญผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินพร้อมขบวนเครื่องอัฐบริขารกฐิน และ รวบรวมปัจจัยต้นดอกเงินจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และจิตศรัทธาจากทุกฝ่ายร่วมในขบวนแห่จากถนนหน้าอาคารบรมราชกุมารี ไปยังอาคารพลศึกษา ประธานในพิธีเชิญผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินวางเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ถวายเพื่อเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนา และในช่วงเย็นได้จัดให้มีการแสดงมหรสพสมโภชผ้าไตรพระราชทาน ณบริเวณพิธีภายในอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมทอดกฐินสามัคคี และร่วมถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ วัดธรรมนิมิตบ้านแหย่ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมทอดกฐินสามัคคี และร่วมถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ วัดธรรมนิมิตบ้านแหย่ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Read More »

พิธีกตัญญูคุณูปการแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

พิธีกตัญญูคุณูปการแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะ ฯ ได้ครบวาระดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งท่านได้สร้างคุณงามความดี พัฒนาคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจนมีชื่อเสียงและเป็นสถาบันที่มีคุณภาพทางด้านการศึกษาทางการพยาบาล มาตลอดระยะเวลา 20 ปี และในโอกาศนี้เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบ 20 ปี และครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดพิธีกตัญญูคุณูปการแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความกตัญญูคุณูปการ และเชิดชูเกียรติแด่รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ ใน วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องตักสิลาบอลรูม …

Read More »