Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

ข่าวสารเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านวิชาการและวิจัย (Academic and Research Forum exchange) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU กับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia โดยได้มีจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายพิเศษ จากวิทยากร เรื่อง “Community Nursing Theory and Application in Nursing Care”  โดย  Mrs.Nina Dwi Lestari (Ns.,Kep., Sp.,Kom)  ในกิจกรรมมีการนำเสนอผลการศึกษาอิสระ (Independent study) ของนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาชุมชน จำนวน 1 คน และการอภิปรายซักถาม เกี่ยวกับการศึกษา และทฤษฎีทางการพยาบาลชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน    

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU”ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562  “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมา นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภทโปสเตอร์ ระดับนักศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) จากผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU” โดยมีผู้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 1) สุทัศน์ บุดดาเคย 2) จรัสโฉม โพธิสาร 3) วรรณภา ผ่องใส 4) ปภาวดี วิจารย์ขันธ์ 5) นัฐกานต์ ยอดไธสง …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลอาจารย์และรางวัลบุคลากรดีเด่น พ.ศ.2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2562  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์และบุคลากรที่มีการปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น จำนวน 4 รางวัล อาจารย์ดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุรชาติ  สิทธิปกรณ์ อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์สุรพันธ์  สืบเนียม อาจารย์ดีเด่นด้านจิตอาสา ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์รรฤณ  แสงแก้ว   รางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ด้านผู้ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการศึกษา ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายอภิสิทธิ์  จันทะเกตุ ด้านผู้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวกัญณภัทร  สอสมิง …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มมส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Okanagan College ประเทศแคนาดา

เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และบริการวิชาการแก่สังคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Okanagan College ประเทศแคนาดา ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิในจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อเตรียมนำนักเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจาก Okanagan College ประเทศแคนาดา มาฝึกปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ดร.สมจิต  แดนสีแก้ว  ซึ่งได้รับเกียนติจาก รองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งผู้บริหาร บุคคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติจากฝ่ายงานต่างๆ ณ ห้องประชุม ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับภาค และรางวัลการนำเสนอโครงงานดีเด่นโครงงานคุณธรรมจริยธรรม สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับภาค และรางวัลการนำเสนอโครงงานดีเด่นโครงงานคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อ วันพุธที่ 21 พ.ย.61 เมื่อเวลา 12.00 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย อาจารย์ ดร.ชนกพร  ศรีประสาร คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต นายวรพงษ์  ทองพุทธ นักวิชาการศึกษา และตัวแทนนิสิตจากสโมสรสิตคณะพยาบาลศาสตร์ฯ พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการนักเรียนนักศึกษาระดับภาคของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561  โดยมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ชนะเลิศการประกวด จำนวน 96โครงงานจากโครงงานทั้งหมด 360 โครงงาน   ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ ,  โครงการคณิตศาสตร์ , โครงงานภาษาอังกฤษ , โครงงานภาษาไทย , โครงงานประวัติศาสตร์และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ในครั้งนี้สโมสรนิสิต

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนศรีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เข้าสักการะพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธพระพุทธรูปประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวันแรก จากนั้นได้มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดี เวลา 16.00 น รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนศรีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ครั้งแรก โดยได้มีการแนะนำทีมบริหารคณะชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวลัดดา แสนสีหา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์นางสาวสมเสาวนุช จมูศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ ฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคม นายสุรชาติ สิทธิปกรณ์ ตำแหน่ง อาจารย์เป็น …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมจัดพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ตามพระพุทธานุญาตและพระธรรมวินัย ณวัดบูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยในวันนี้ ได้เชิญผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินพร้อมขบวนเครื่องอัฐบริขารกฐิน และ รวบรวมปัจจัยต้นดอกเงินจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และจิตศรัทธาจากทุกฝ่ายร่วมในขบวนแห่จากถนนหน้าอาคารบรมราชกุมารี ไปยังอาคารพลศึกษา ประธานในพิธีเชิญผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินวางเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ถวายเพื่อเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนา และในช่วงเย็นได้จัดให้มีการแสดงมหรสพสมโภชผ้าไตรพระราชทาน ณบริเวณพิธีภายในอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมทอดกฐินสามัคคี และร่วมถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ วัดธรรมนิมิตบ้านแหย่ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมทอดกฐินสามัคคี และร่วมถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ วัดธรรมนิมิตบ้านแหย่ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Read More »

พิธีกตัญญูคุณูปการแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

พิธีกตัญญูคุณูปการแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะ ฯ ได้ครบวาระดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งท่านได้สร้างคุณงามความดี พัฒนาคณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจนมีชื่อเสียงและเป็นสถาบันที่มีคุณภาพทางด้านการศึกษาทางการพยาบาล มาตลอดระยะเวลา 20 ปี และในโอกาศนี้เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบ 20 ปี และครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดพิธีกตัญญูคุณูปการแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความกตัญญูคุณูปการ และเชิดชูเกียรติแด่รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ ใน วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องตักสิลาบอลรูม …

Read More »