Breaking News
Home / ข่าว (page 2)

ข่าว

ข่าวสารเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีลงนาม MOU

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมคณะ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมในพิธีลงนาม และให้การต้อนรับ           การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตร และการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล …

Read More »

โครงการพัฒนาการวัดและการประเมินผล และการสัมมนาระดับกลุ่มวิชา ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาการวัดและการประเมินผล และการสัมมนาระดับกลุ่มวิชา ระยะที่ 1 ซึ่งมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์  อานุภาพ เลขะกุล  ได้บรรยายในเรื่อง หลักและแนวคิดการวัดและประเมินผลและ แนวทางการออกข้อสอบที่มีคุณภาพ เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝีกปฏิบัติเกี่ยวกับการวัด และการประเมินผลตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการปฏิบัติการในคลินิกที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม Home room สำหรับนิสิตพยาบาล ในการเตรียมการศึกษา จัดขึ้นในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 3 มกราคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม Home room สำหรับนิสิตพยาบาล ในการเตรียมการศึกษา จัดขึ้นในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3 มกราคม 2560 ณ ห้องกันทรวิชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ ให้ความรู้และข้อปฏิบัติแก่นิสิต

Read More »

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมี ซึ่งในงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามประธานจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ได้กล่าวรายงาน ถึงความสำคัญของวันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา สภาการพยาบาลในนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ถือเป็นศิริมงคลอันสูงยิ่งและได้กำหนดให้องค์กรพยาบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ในส่วนของ องค์กรทางการพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติขึ้นดังเช่นทุกปีที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาเสียสละที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย โดยในงานดังกล่าวมีผู้บริหารร่วมพิธีอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาทิเช่น รองศาตราจารย์ ดร. …

Read More »

ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กำหนดการ วันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 20  ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เวลา กิจกรรม 06.30 – 07.30 น.   – ผู้แทนจากองค์กรทางการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหอพระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 07.30 – 08.00 น. – ผู้แทนจากองค์กรทางการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ  ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม …

Read More »

นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงมุลสตรี ได้รับรางวัลชนะเสิศ ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงมุลสตรี ได้รับรางวัลดีเด่น(รางวัลชนะเลิศ) “การรับรู้อาการข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบำบัดสูตรแท็กเซนครั้งแรกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม” ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ  “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” วันที่ 7-8 เดือนกันยายน พุทศักราช 2560 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

นางสาวพจี ศีลพันธ์ ได้รับรางวัล ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ

นางสาวพจี ศีลพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย “ประสบการณ์ และการรับรู้ความถี่ ความรุนแรง การรบกวนชีวิตประจำวันของอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยสูงอายุมะเร็งเต้านม” ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ  “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” วันที่ 7-8 เดือนกันยายน พุทศักราช 2560 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »