Breaking News
Home / 2019 / April

Monthly Archives: April 2019

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต คณาจารย์และผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต และผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย ชั้น 4 อาคาร ๑๐๐ สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

Read More »

ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 11 – 23 เมษายน 2562

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาท่ีคณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2562

Download —-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาท่ีคณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2562

Read More »