Breaking News
Home / 2019 / July

Monthly Archives: July 2019

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์   เต็มตามการศักยภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะเชิงวิชาชีพ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสได้พัฒนาความคิดริเริ่มโดยการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ผ่านกระบวนทำงานเป็นทีม จากการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการพยาบาล โดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 0401 311 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล จะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในการเรียนรู้สำหรับนิสิต  เนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ได้สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาปรับปรุง ดัดแปลงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น จากการที่นิสิตได้ศึกษาการเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล จึงเป็นการปลูกฝังการใส่ใจเรียนรู้ ค้นคว้า และค้นหานวัตกรรมใหม่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนิสิตพยาบาล คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตจึงได้จัดทำ โครงการสร้างนวัตกรรมรุ่นเยาว์เป็นทีม โดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0401 312 การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ผลการดำเนินโครงการ ได้มีการการแบ่งกลุ่มนิสิตรับผิดชอบทั้งสิ้น 11 กลุ่ม ดำเนินโครงการตามช่วงเวลาที่กำหนดทั้งสิ้น 11  โครงการได้นวัตกรรม 11 ชิ้นงานดังนี้ 1. Exercise by Motor …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลอาจารย์และรางวัลบุคลากรดีเด่น พ.ศ.2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2562  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์และบุคลากรที่มีการปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่น รางวัลอาจารย์ดีเด่น จำนวน 4 รางวัล อาจารย์ดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุรชาติ  สิทธิปกรณ์ อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์สุรพันธ์  สืบเนียม อาจารย์ดีเด่นด้านจิตอาสา ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ อาจารย์รรฤณ  แสงแก้ว   รางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ด้านผู้ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการศึกษา ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายอภิสิทธิ์  จันทะเกตุ ด้านผู้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวกัญณภัทร  สอสมิง …

Read More »