Breaking News
Home / 2019 / September

Monthly Archives: September 2019

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU”ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562  “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมา นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภทโปสเตอร์ ระดับนักศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) จากผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU” โดยมีผู้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 1) สุทัศน์ บุดดาเคย 2) จรัสโฉม โพธิสาร 3) วรรณภา ผ่องใส 4) ปภาวดี วิจารย์ขันธ์ 5) นัฐกานต์ ยอดไธสง …

Read More »