Breaking News
Home / กิจกรรม / นางสาวอารยา  หนูเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับรางวัล “คนดีศรี มมส” ประจำปีการศึกษา 2560

นางสาวอารยา  หนูเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับรางวัล “คนดีศรี มมส” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวอารยา  หนูเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับรางวัล “คนดีศรี มมส” ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรตินิสิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย

 

About admin

Check Also

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์   เต็มตามการศักยภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะเชิงวิชาชีพ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสได้พัฒนาความคิดริเริ่มโดยการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ผ่านกระบวนทำงานเป็นทีม จากการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการพยาบาล …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 3 =