Breaking News
Home / กิจกรรม / โครงการเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561

โครงการเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561

About admin

Check Also

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านวิชาการและวิจัย (Academic and Research Forum exchange) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU กับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia โดยได้มีจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายพิเศษ จากวิทยากร …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × one =