Breaking News
Home / ประกาศพัฒนานิสิต / รับสมัครนิสิตเพื่่อพิจารณาคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

รับสมัครนิสิตเพื่่อพิจารณาคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

View Fullscreen

About admin

Check Also

ประกาศรับสมัครอบรมระยะสั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ “MSU Smart Aging Caregiver” เรียนความรู้ที่จำเป็นสำหรับดูแลผู้สูงอายุ สร้างนวัตกรรมในการดูแล และมีความคิดเป็นผู้ประกอบการ

สมัคร คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 1 =