Breaking News
Home / ข่าว / พิธีลงนาม MOU

พิธีลงนาม MOU


          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมคณะ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมในพิธีลงนาม และให้การต้อนรับ
          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตร และการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560

 

About admin

Check Also

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ดร.สมจิต  แดนสีแก้ว  ซึ่งได้รับเกียนติจาก …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × five =