Breaking News
Home / ประกาศพัฒนานิสิต / ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ Hyogo University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 – 25 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ Hyogo University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 – 25 กันยายน 2561

View Fullscreen

About admin

Check Also

ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 12 =