Breaking News
Home / ข่าว / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ดร.สมจิต  แดนสีแก้ว

 ซึ่งได้รับเกียนติจาก รองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งผู้บริหาร บุคคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติจากฝ่ายงานต่างๆ ณ ห้องประชุม ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

About admin

Check Also

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านวิชาการและวิจัย (Academic and Research Forum exchange) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ MOU กับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia โดยได้มีจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายพิเศษ จากวิทยากร …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − three =