Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์ / โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะพยาบาลศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 – 20.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะพยาบาลศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 – 20.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิญจับสลากแบ่งสีได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสำนักงานเลขาฯ ค่ะ(คุณกัญณภัทร)

View Fullscreen

About admin

Check Also

ประกาศรับสมัครอบรมระยะสั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ “MSU Smart Aging Caregiver” เรียนความรู้ที่จำเป็นสำหรับดูแลผู้สูงอายุ สร้างนวัตกรรมในการดูแล และมีความคิดเป็นผู้ประกอบการ

สมัคร คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 2 =