Breaking News
Home / ผลงานนิสิต / ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ “นิสิตพยาบาลจิตอาสา สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน” ได้ผ่านการประเมินยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ “นิสิตพยาบาลจิตอาสา สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน” ได้ผ่านการประเมินยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ “นิสิตพยาบาลจิตอาสา สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน” ได้ผ่านการประเมินยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นโดยกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 

 

About admin

Check Also

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์   เต็มตามการศักยภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะเชิงวิชาชีพ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสได้พัฒนาความคิดริเริ่มโดยการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ผ่านกระบวนทำงานเป็นทีม จากการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการพยาบาล …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − 8 =