Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์ / คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต คณาจารย์และผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ”

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต คณาจารย์และผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ”


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต และผู้สนใจรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย ชั้น 4 อาคาร ๑๐๐ สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น.

About admin

Check Also

ประกาศการอบรมระยะสั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ “MSU Smart Aging Caregiver” ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

สมัคร คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + three =