Breaking News
Home / ผลงานนิสิต / โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2561

โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์   เต็มตามการศักยภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะเชิงวิชาชีพ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสได้พัฒนาความคิดริเริ่มโดยการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ผ่านกระบวนทำงานเป็นทีม จากการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการพยาบาล โดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 0401 311 สารสนเทศทางการพยาบาลและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล จะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในการเรียนรู้สำหรับนิสิต  เนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ได้สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาปรับปรุง ดัดแปลงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น จากการที่นิสิตได้ศึกษาการเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล จึงเป็นการปลูกฝังการใส่ใจเรียนรู้ ค้นคว้า และค้นหานวัตกรรมใหม่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนิสิตพยาบาล

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตจึงได้จัดทำ โครงการสร้างนวัตกรรมรุ่นเยาว์เป็นทีม โดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0401 312 การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล

ผลการดำเนินโครงการ ได้มีการการแบ่งกลุ่มนิสิตรับผิดชอบทั้งสิ้น 11 กลุ่ม

ดำเนินโครงการตามช่วงเวลาที่กำหนดทั้งสิ้น 11  โครงการได้นวัตกรรม 11 ชิ้นงานดังนี้

1. Exercise by Motor Cycling (การออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานแรงมอร์เตอร์)

2. Bike for Health

3. เครื่องวัด Cuff pressure Digital

4. Smart EKG Shirt MSU

5. Hand Washing Training Magic Box Set

6. Finding Vein Mobile

7. Hip dislocate Safety

8. แอปพลิเคชั่นวันใหม่เพื่อนรู้ใจซึมเศร้า (Wan-MAI-Puen-Ru-Jai-Seum-Sao)

9. The Mask for spacer

10.หุ่นจำลองฝึกฟังเสียงปอด (Chest and Lung Examination Model)

11. Rabbit eyes pad

 

 

 

About admin

Check Also

ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ “นิสิตพยาบาลจิตอาสา สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน” ได้ผ่านการประเมินยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ “นิสิตพยาบาลจิตอาสา สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน” ได้ผ่านการประเมินยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − ten =