Breaking News
Home / ข่าว / ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) ผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU”ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562  “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมา นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมประเภทโปสเตอร์ ระดับนักศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 (นวัตกรรมระดับดีเยี่ยม) จากผลงานนวัตกรรม “Smart EKG shirt MSU” โดยมีผู้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 1) สุทัศน์ บุดดาเคย 2) จรัสโฉม โพธิสาร 3) วรรณภา ผ่องใส 4) ปภาวดี วิจารย์ขันธ์ 5) นัฐกานต์ ยอดไธสง 6) รุจิรา นวนทา 7) ปนัดดา ใจหมั่น 8) ธัญญาลักษณ์ เผ่าศิริ 9) ณัฐพล ดีขามป้อม และมี อาจารย์ ดร.อาภรณ์ คำก้อน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

About admin

Check Also

โครงการ การเดินทางฝึกงานของนักศึกษาและอาจารย์ PN จาก Okanagan college, Canada

เมื่อวันที่ 19-30 ตุลาคม 2562 มีนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จาก Okanagan college, Canada รวม 11 คน เป็นนักศึกษา 9 คน และอาจารย์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 8 =