วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา

View Fullscreen
คำสั่งเพิ่มเติม
 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงานองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่ออ่าน
 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงานองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2561 คลิกเพื่ออ่าน
 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงานองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2560-2 คลิกเพื่ออ่าน
 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงานองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2560-1 คลิกเพื่ออ่าน
 คำส่งแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2558-2 คลิกเพื่ออ่าน
 คำส่งแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2558 คลิกเพื่ออ่าน
 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงานองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2554  คลิกเพื่ออ่าน
 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักและผู้ประสานงานองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2555 คลิกเพื่ออ่าน
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555   คลิกเพื่ออ่าน
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557   คลิกเพื่ออ่าน
Improvement Plan
 แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2554   คลิกเพื่ออ่าน
 แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2555   คลิกเพื่ออ่าน