วันอาทิตย์ , กรกฎาคม 25 2021
Breaking News
Home / ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นโยบายการทำทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

          คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทำกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความดีงาม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และนิยมความเป็นไทย ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน โดยมีการกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งคุณภาพ คุณธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสุขภาพชุมชน นอกจากนี้ยังกำหนดไว้ใน พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีการสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ทำนุบำรุง สนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิชาชีพ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. สร้างสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
3. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา
4. ส่งเสริมให้เกิดคุณค่า ค่านิยมในการนับถือคุณงามความดี คุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ปรึกษา
นางสาวพร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม ประธานกรรมการ
นางสาวภคินี ศรีสารคาม กรรมการ
นางสาวศุทธินี ปิยะสุวรรณ์ กรรมการ
นางสาวนริสา วงศ์พนารักษ์ กรรมการ
นางสาวศิริรัตน์  ศรีโพลา กรรมการ
นางสาวขนิษฐา  รักษาเคน กรรมการ
นางสฤษดิ์ สามารถ กรรมการ
นางพรทิพย์ เวียงสมุทร กรรมการ
นางสาวอัจฉรา ชัยชาญ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอรวรรณ ปะโมทะโก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1.  จัดทำนโยบายและแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์
2.  ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ตามนโยบายและแผนการจัดการความรู้
3.  เผยแพร่ความรู้จากการจัดการความรู้สู่คณาจารย์ บุคลากร และสาธารณชนในคณะ
4.  ติดตามการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงของอาจารย์ และบุคลากรในคณะ
5.  ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ (กพร.) และงานประกันคุณภาพการศึกษา
6.  ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานประจำปี
7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณบดีมอบหมาย